China ASEAN Senior Education Official Forum 4 8 2558

รองศาสตราจารย์ ดร. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเข้าร่วมงานสัปดาห์การศีกษา จีน-อาเซียน ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2558 ที่เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยภารกิจสำคัญในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาจีน-อาเซียน  (China-ASEAN Senior Education Official Forum) การลงนามในถ้อยแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว (Guizhou Education University)
ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาจีน-อาเซียน  ที่ประชุมได้มีการหารือกันใน 2 หัวข้อ ได้แก่ “Education powering the building of China – ASEAN destiny community” และหัวข้อ “Making joint efforts for sustainable development” ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อดังกล่าว โดยสรุปว่า ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนมีมาอย่างยาวนาน สำหรับในด้านการศึกษา ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินความร่วมมือ อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการทำวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และทำให้รัฐบาลจีนได้ริเริ่มจัดสัปดาห์การศึกษาจีน- อาเซียนขึ้นมา ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนได้ตระหนักว่ารัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับประเทศอาเซียนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก โดยประเทศไทยเห็นว่าการที่จะพัฒนาความร่วมมือดังกล่าวให้ยั่งยืนจะต้องสร้างความตระหนักให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบร่วมกัน และเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงในระดับประชาชนของจีนและอาเซียนว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ซึ่งประเทศในอาเซียนได้ดำเนินความพยายามอย่างหลากหลายในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในภูมิภาค รวมถึงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) และศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง (ASEAN Virtual Resource Learning Center) เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไทยได้ดำเนินความพยายามในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการ สถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน

China ASEAN Senior Education Official Forum 4 8 2558 2

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของจีน ได้กล่าวสรุปด้วยการขอบคุณเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด และได้กล่าวว่ารัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศอาเซียนมาก และให้การสนับสนุนในการจัดสัปดาห์การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาเป็นอย่างมาก และคาดหวังว่าในปีต่อๆ ไป จะได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น และจะเชิญชวนให้มีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้น
สำหรับการลงนามในถ้อยแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว   ทั้งสองฝ่ายจะใช้เป็นกรอบในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกัน ประกอบด้วย การสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาจีนของไทยด้วยการจัดส่งนักศึกษามาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีนในโรงเรียนของไทย โดยทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ โดยโรงเรียนของไทยมีเจ้าของภาษามาช่วยสอน ในขณะที่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจะได้รับประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจวได้ริเริ่มความความร่วมมือระหว่างกันมาแล้วบ้าง เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหาร การส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยฯ เดินทางมาช่วยสอนภาษาจีนในโรงเรียนของไทย ระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น ภายหลังการลงนามในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป

************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 สิงหาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking