Japanese Chamber of Commerce JCC 7 7 2558

    นายอะกิระ มูราโคชิ (Mr. Akira Murakoshi) ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
    ในโอกาสนี้ ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce : JCC) ได้กล่าวแนะนำหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เป็นหอการค้าญี่ปุ่นในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 1,629 บริษัท ได้ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน โดยนายอะกิระ มูราโคชิ ได้เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานคนใหม่ ในโอกาสนี้ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมกล่าวถึงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาที่หอการค้าญี่ปุ่นได้ดำเนินการ ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนให้แก่นักเรียน/นักศึกษา โครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กยากไร้ในชนบท โครงการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ และในปี 2558 ซึ่งเป็นปีแห่งการครบรอบ 60 ปี หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จึงได้มีการจัดทำโครงการ “การศึกษาเชิงลึกด้านนวัตกรรมการทำธุรกิจของญี่ปุ่น” (The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation) ซึ่งเป็นการจัดทำหลักสูตรและรูปแบบการทำธุรกิจของญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อช่วยยกระดับการศึกษา ของไทยให้มีคุณภาพและส่งเสริมรูปแบบการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการได้ คาดว่าในปีแรกจะมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน

Japanese Chamber of Commerce JCC 2 7 7 2558

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษาไทยจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาการศึกษาแล้ว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นด้วย ในการนี้ ได้ขอบคุณ JCC ที่ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ “การศึกษาเชิงลึกด้านนวัตกรรมการทำธุรกิจของญี่ปุ่น” ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาของไทยที่ต้องการเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นภายหลังจบการศึกษา โดยหวังว่าหอการค้าจะพิจารณาขยายหลักสูตรดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่เยาวชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย

**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 กรกฎาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking