NIHONGO Partners 20 5 2558

นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการพบกับคณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น ในโครงการนิฮงโกะ พาร์ทเนอร์ (NIHONGO Partners) รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน พร้อมด้วย Mr. Kazuhiro Fukuda ผู้อำนวยการเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ Mr. Kazuhiro Fukuda ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการไทยที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินโครงการดังกล่าวจนประสบความสำเร็จ นับตั้งแต่โครงการในรุ่นที่ 1 ที่ได้เสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการดำเนินโครงการในรุ่นที่ 2 และรุ่นต่อไป จากนั้นตัวแทนผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นรุ่นที่ 2 ได้กล่าวแนะนำตัว และกล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศไทยในครั้งนี้ และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้เต็มที่และดีที่สุด และในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับผู้ช่วยสอน พร้อมทั้งกล่าวว่าโครงการนิฮงโกะ พาร์ทเนอร์ เป็นโครงการความร่วมมือที่สำคัญอีกโครงการหนึ่ง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของครูและนักเรียนไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากบุคลากรเจ้าของภาษาโดยตรงแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของคนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย รวมทั้งกล่าวขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้เล็งเห็นความสำคัญกับประเทศไทย ในการส่งผู้ช่วยสอนจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการอย่างดียิ่งตลอดมา รวมทั้งได้กล่าวอวยพรให้แก่ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นทุกคนประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่และมีความสุขในการใช้ชีวิตในประเทศไทยตลอดระยะเวลา 10 เดือนที่เข้าร่วมโครงการ อนึ่ง ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นรุ่นที่ 2 มีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามโรงเรียนต่างๆ จำนวน 40 แห่ง ทั่วประเทศไทย ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558-เดือนมีนาคม 2559

NIHONGO Partners1 20 5 2558

------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 พฤษภาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking