seamec1 12 5 2558

"ไทยพร้อมบูรณาการการศึกษาของประเทศในภูมิภาคสู่ความเป็นพลเมืองโลก"

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก..

seamec2 12 5 2558

seamec3 12 5 2558

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 พฤษภาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking