เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

KOICA 1 5 2558

ฯพณฯ ชอน แจ-มัน (H.E. Mr. Jeon Jaeman) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยือนกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี
ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้กล่าวถึงบทบาทและความสำคัญของประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่สองที่ตัดสินใจส่งกองกำลังทหารสนับสนุนในสงครามเกาหลี และเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในอาเซียน นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลีในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศ ระดับหน่วยงาน และระดับประชาชน ปัจจุบันได้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมกันอย่างกว้างขวาง จึงทำให้คนไทยสนใจเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มมากขึ้น โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (KOICA) จึงได้ส่งครูอาสาสมัครเข้ามาช่วยสอนภาษาเกาหลีในไทย ซึ่งนับว่าเป็นประเทศแรกที่องค์การ KOICA ได้สนับสนุนครูอาสาสมัคร รวมทั้งการผลิตครูไทยเพื่อสอนภาษาเกาหลี นอกจากนี้ ปัจจุบันสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษา โดยมีการพัฒนาหลักสูตร การหางานทำให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา การแข่งขันโอลิมปิกสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษาด้วย ซึ่งหากประเทศไทยมีความประสงค์จะมีความร่วมมือหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลียินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

KOICA2 1 5 2558

        ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และกล่าวย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมาอย่างยาวนาน โดยครั้งเมื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ก็ได้มีการดำเนินความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเดินทางเยือน การสัมมนา และการฝึกร่วมอย่างต่อเนื่อง สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณสาธารณรัฐเกาหลีที่ให้การสนับสนุนส่งครูอาสาสมัครเกาหลีเข้ามาสอนในประเทศไทยเป็นประเทศแรก พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และมีความเจริญโดดเด่นในเรื่องการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จนกลายเป็นประเทศชั้นนำของโลก การศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด ซึ่งไทยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสาธารณรัฐเกาหลี และนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการศึกษาของไทย

KOICA3 1 5 2558

        ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงการจัดการประชุมโลกด้านการศึกษา (World Education Forum 2015) ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2558 ที่สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร) จะเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงศึกษาธิการไทยและสาธารณรัฐเกาหลีจะได้หารือความร่วมมือด้านการศึกษาในระหว่างเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งขอทราบความพร้อมของไทยในการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลีในระหว่างการประชุมดังกล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา หลังจากนั้น จะได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป จึงคาดว่าจะไม่สามารถลงนามได้ทันในระหว่างการประชุมดังกล่าว หากฝ่ายไทยดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จะได้ประสานแจ้งฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อทราบต่อไป


**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 เมษายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking