การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษา ไทย-บรูไน ดารุสซาลาม ครั้งที่ 2
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ณ กรุงบันดาร์เสรี เบกาวัน
==============================

thai brubai 11 2 2558

        ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษา ไทย-บรูไน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน โดยฝ่ายบรูไน มีนายจูไนดี้ บิน ฮัจจี อับดุลราห์มานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของบรูไน ดารุสซาลาม เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายบรูไน
        สำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมชุดนี้ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้บันทึกความตกลงด้านการศึกษาไทย – บรูไน ซึ่งได้ลงนามร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2552 และฝ่ายไทยจัดการประชุมคณะทำงานร่วมครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2554
        การประชุมครั้งนี้ จึงเป็นการติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาของทั้งสองฝ่าย และได้พิจารณาแนวทางความร่วมมือในระยะต่อไปด้วย ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะดำเนินโครงการในช่วงต่อไป 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเสวนานโยบายการศึกษาระหว่างไทยและบรูไน
2. โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนทวิภาษา
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา
5. โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษา
6. โครงการค่ายเยาวชนเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนสำหรับสภานักเรียน
ทั้งนี้ ก่อนการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ บรูไนดารุสซาลามได้จัดให้คณะผู้แทนไทยเดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษานาโกดา รากัม ซึ่งเป็นวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของบรูไนดารุสซาลาม โดยในประเทศบรูไนฯ มีสถาบันอาชีวศึกษา 7 แห่ง สำหรับอาชีวศึกษาแห่งนี้ มีความโดดเด่นในสาขามัณฑนศิลป์ การก่อสร้างและงานสุขาภิบาล มีจำนวนนักเรียน 606 คนและครู 92 คน

thai brubai2 11 2 2558

*************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 กุมภาพันธ์ 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking