ดร. สุทธศรี  วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไทย
ประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ ๓๗
(37th SEAMEO High Officials Meeting)
25 – 27 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ
*************************

seameo2 27-11-2557

 ดร. สุทธศรี  วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้รับเลือกจากประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ทั้ง 10 ประเทศให้ดำรงตำแหน่งประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 37 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ระหว่างปี 2557 - 2558 โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้กล่าวขอบคุณประเทศสมาชิก พร้อมกล่าวยินดีในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และเน้นย้ำถึงบทบาทภารกิจสำคัญของการเป็นประธานการประชุมฯ โดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และให้การสนับสนุนในการดำเนิน ความร่วมมือกับองค์การซีมีโอในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค พร้อมทั้งจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของ อินโดนีเซียซึ่งได้รับเลือกให้เป็นรองประธานฯ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภูมิภาค

 ในการนี้ ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ประธานการประชุม ได้ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ ประกอบด้วย

1) ความร่วมมือระหว่างซีมีโอ และ UNICEF EAPRO ในโครงการ Southeast Asia Primary Learning Metric (SEA-PLM)

2) ความร่วมมือระหว่างซีมีโอและ University of Tsukuba ในโครงการ Super Global University

3) การเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ขององค์การซีมีโอ ระหว่างปี 2557 – 2558

4) องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารของซีมีโอปี 2558 – 2559 โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการของไทยจะทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะ กรรมการบริหารของซีมีโอ ระหว่างปี 2558 – 2559

5) การพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอคนต่อไป (ชาวอินโดนีเซีย) ที่จะมารับตำแหน่งต่อจาก ดร. วิทยา จีระเดชากุล ซึ่งจะครบวาระตำแหน่งข้างต้นในวันที่ 31 มีนาคม 2558

6) การเสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เข้ารับรางวัล 50 ปีขององค์การซีมีโอ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีขององค์การซีมีโอ

7) การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอว่าด้วยความเป็นผู้นำทางการศึกษาใน ประเทศไทย (SEAMEO Regional Centre for Leadership in Education – SEAMEO RELEAD)

8) การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 48 ซึ่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพในปี 2558

9) การจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของซีมีโอ และสมาชิกสมทบ ครั้งที่ 5 โดยกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ ในปี 2558

seameo1 27-11-2557

************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 พฤศจิกายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking