การประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี วาระพิเศษ
25 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

************************

Princess Maha Chakri 25-11-2557

    ดร. สุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) รวม 10 ประเทศ นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลฯ
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของประเทศสมาชิกซีมีโอภายหลังจากที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกับปลัดกระทรวงศึกษาของภูมิภาค เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยขอให้แต่ละประเทศพิจารณาคัดเลือก ครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับรางวัลฯ ประเทศละ 1 คน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานรางวัลฯ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เสด็จพระราชดำเนินโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ในทุกระดับเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัยการขับเคลื่อนการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ดังนั้น ประเทศไทย จึงได้เปิดตัวรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระหว่างการประชุมนานาชาติเนื่องในโอกาสวันครูโลก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และเพื่อมอบให้แก่ครู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้ซึ่งมีผลงานโดดเด่นและทุ่มเทอุทิศตนในการทำงาน
    ในการนี้ ประเทศไทยได้นำเสนอวีดิทัศน์การพิจารณาคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเป็นครูผู้มีคุโณปการ สามารถจูงใจและโน้มน้าวผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ภายในโรงเรียน และสามารถนำผลงานของตนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อชุมชนและสังคมต่อไป หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานรางวัลฯ ของแต่ละประเทศ ซึ่งทุกประเทศ มีแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดและระดับชาติ และการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาผู้รับรางวัลโดยสอดคล้องกับบริบทของประเทศ ทั้งนี้ ได้รับการยืนยันว่า จะสามารถเสนอชื่อผู้รับรางวัลให้แก่กระทรวงศึกษาธิการไทยได้ภายในเวลาที่กำหนดในเดือนมีนาคม 2558 
    อนึ่ง ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง 11 ประเทศ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลเงินสด จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ และเหรียญรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี


*******************************


กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 พฤศจิกายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking