การหารือระหว่างนายอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ

ประธานองค์กรไดอะเนติกส์

-------------

Dianetics 18-11-2557

นาย อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือร่วมกับนางมาลินี ประมวญรัตน์ ประธานองค์กรไดอะเนติกส์และ คณะ เกี่ยวกับการแนะนำคู่มือและวีดิทัศน์ “The Way to Happiness” (หนทางแห่งความสุข) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

                  ในการหารือดังกล่าว นางมาลินี ประมวญรัตน์ ประธานองค์กรไดอะเนติกส์ ได้กล่าวสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมศีลธรรมและ จริยธรรมในสังคม โดยได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาการใช้คู่มือ“The Way to Happiness” (หนทางแห่งความสุข) เป็นสื่อในการจัดฝึกอบรมหรือจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูและนัก เรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสุข และทางองค์กรฯ ก็ยินดีที่จะสนับสนุนคู่มือดังกล่าวให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

                  นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณ นาง มาลินี ประมวญรัตน์ และคณะที่ได้เดินทางมาในวันนี้ พร้อมทั้งได้กล่าวว่าทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการส่ง เสริมศีลธรรมและจริยธรรมในสังคมอยู่ด้วยแล้ว โดยไม่ได้มุ่งเน้นด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังเน้นการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์หรือให้คนใช้ชีวิตที่สมดุลอีกด้วย ดังนั้น เห็นว่าคู่มือและวิดีทัศน์ดังกล่าวสามารถสนับสนุนนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการได้เป็นอย่างดี โดยจะสามารถนำไปสนับสนุนโครงการอื่นๆ ของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ จะได้นำคู่มือและวีดิทัศน์ที่ทางองค์กรฯ จะมอบให้กระทรวงศึกษาธิการไปเสนอต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป

---------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 พฤศจิกายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking