เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
--------------------

laos 10-11-2557

    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ฯพณฯ นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยม คารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่
    ในการนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยได้กล่าว แสดงความยินดีแก่พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแสดงความคิดเห็นว่าภารกิจงานของกระทรวงศึกษาธิการนับว่ามีความสำคัญมาก เพราะเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความ เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง  พร้อมกันนี้ได้กล่าวชื่นชมต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว ที่ดำเนินมาอย่างใกล้ชิดแน่นแฟ้น โดยขณะนี้มีนักศึกษาลาวที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยประมาณ 600-700 คน แบ่งเป็นปริญญาตรี 400 คน ปริญญาโท 200 คน และปริญญาเอก 100 คน นอกจากนี้ยังมีทุนภายใต้โครงการของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านแพทย์ พยาบาลและการสาธารณสุขอีก 16 รุ่น จำนวน 700-800 คน พร้อมกันนี้ได้แสดงความชื่นชมต่อนโยบายของรัฐบาลในการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ เพราะเป็นการวางแนวทางที่จะสร้างคนดีให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูต สปป.ลาวประจำประเทศไทย ที่ให้เกียรติมาเยือนกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวว่าทุกประเทศต่างให้ความสำคัญต่อการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน พัฒนาชาติ และกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศที่มีการดำเนินงาน ทั้งระดับกระทรวง ระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน รวมทั้ง กศน. ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน (CLC) ในแขวงต่าง ๆ หลายแห่ง พร้อมกันนี้ได้เสนอว่าการจัดทำ MOU ด้านการศึกษาไทย-ลาว ได้จัดทำมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 นับเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว สมควรจะได้มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือยกร่างขึ้นใหม่ โดยขอให้มีการหารือกันในคณะทำงานร่วม (JWG) ไทย-ลาว ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานร่วมกัน นอกจากนี้ได้กล่าวถึงการเดินทางมาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาใน ประเทศไทยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของ สปป.ลาว เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน 2557 ที่ผ่านมา
    เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยได้แสดงความ เห็นด้วย ที่จะมีการทบทวนการจัดทำบันทึกความตกลงด้านการศึกษาไทย-ลาวฉบับใหม่ โดยจะแจ้งเรื่องนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของ สปป.ลาว พิจารณาต่อไป พร้อมกันนี้ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของ สปป.ลาวให้ทราบว่า ปัจจุบันมีนักเรียนของลาวจบการศึกษาระดับ ม.ปลาย ปีละประมาณ 40,000 คน แต่มหาวิทยาลัยของลาวรองรับได้เพียงประมาณ 10,000 คน จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาการศึกษาของลาวให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ให้ทุนการศึกษาโดยผ่าน สพร. ปีละประมาณ 50 ทุน ทุนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประมาณ 10 ทุน ทุนฝึกอบรมระยะสั้นปีละ 100-200 ทุน ทุนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ประมาณ 100 ทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประมาณ 200-300 ทุน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 30-40 ทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 100 ทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 70 ทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ 30-40 ทุน สำหรับทุนจากประเทศอื่น ๆ ที่ให้แก่นักศึกษาลาว ได้แก่ จีน เวียดนาม และออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีทุนที่ให้แก่พระสงฆ์ของลาวเพื่อศึกษาด้านศาสนาในประเทศไทยอีก ส่วนหนึ่ง เฉพาะที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมีอยู่ประมาณ 300 รูป ซึ่งหากมีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเยือน สปป.ลาวอย่างเป็นทางการในโอกาสอันสมควรต่อไป

laos1 10-11-2557
**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 พฤศจิกายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking