รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกฤษณพงศ์ กีรติกร) เข้าร่วมประชุมระดับโลกของยูเนสโกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development)
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2557 นครนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

Meeting of the outage the UNESCO2 10-11-2557


    ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้เข้าร่วมการประชุมดับโลกของยูเนสโกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน (UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development) ภายใต้หัวข้อ Learning Today for a Sustainable Future ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่น ร่วมกับองค์การยูเนสโกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
     การประชุมครั้งนี้มีวัตถุเพื่อผลักดันการดำเนินงานเรื่องการศึกษาเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลังปี 2015 รวมทั้งในปีนี้ถือเป็นปีแห่งการสิ้นสุดทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2005 - 2014) จึงเป็นโอกาสในการเปิดตัวแผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Global Action Programme on ESD) รวมถึงการนำมติและข้อคิดเห็นจากการประชุมไปต่อยอดกิจกรรม ESD ต่อไป
    ในพิธีเปิดเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นนารุฮิโตะ พร้อมด้วยพระชายา ได้เสด็จพระราชดำเนินมากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆ ประมาณ 160 ประเทศ และผู้แทนระดับสูง ประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมประชุม พิธีเปิดจัดขึ้น ณ ห้อง Century Hall, Nagoya Congress Center  นอกจากนี้ นางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ยังได้กล่าวถึงการดำเนินงานการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วง 10  ปีที่ผ่านมาว่า หลายประเทศให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยส่งเสริมในระดับ นโยบาย โรงเรียนต่างๆ ได้บูรณาการเรื่อง ESD ไว้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญได้ตระหนักและมีส่วน ร่วมในการสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน และให้มีการบูรณาการ ESD ในมิติต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อันเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาสังคมในระยะยาว  
        ภายหลังพิธีเปิด เจ้าหญิงไลล่า ฮาสนา พระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก มูลนิธิคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวสุนทรพจน์ โดยให้ความสำคัญกับบทบาทของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน โดยเฉพาะสื่อมวลชนในการให้ข้อมูลและสร้างความตระหนักแก่สาธารณะ รวมถึงบทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนในอนาคต
        ในช่วงบ่าย มีการประชุมโต๊ะกลมระดับสูง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กำหนดนโยบายได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อผลักดันให้ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการส่งเสริมเป็นนโยบายที่มีความ เชื่อมโยงกับหลายภาคส่วนมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยประเด็นที่สำคัญที่อภิปรายคือ ทำไมบางประเทศดำเนินการเรื่อง ESD ประสบความสำเร็จ/ไม่ประสบความสำเร็จ ปัจจัยอะไรที่จะส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการเรื่อง ESD ในด้านการศึกษาและนโยบายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน  อะไรคืออุปสรรคในการกำหนดนโยบายด้าน ESD และ ควรมีแผนปฏิบัติการอย่างไรเพื่อส่งเสริมให้เกิดนโยบายที่รองรับการดำเนินงาน เรื่อง  ESD ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  ทั้งนี้ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ได้กล่าวต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน ESD ในประเทศว่า ประเทศไทยสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยได้นำแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีแนวคิดที่คล้ายคลึงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาเป็นแนวทาง ซึ่งถือเป็นการปรับแนวคิดให้เหมาะสมกับสังคมไทย และถือว่าประสบผลสำเร็จ และในโอกาสที่ภูมิภาคอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทำให้จะเป็นการรวมตัวกันของประชากรถึง กว่า 700 ล้านคนแนวคิดดังกล่าวก็จะเป็นแนวทางที่จะใช้ดำเนินการเพื่อให้ภูมิภาคอา เซียนเป็นภูมิภาคที่สุขสงบและสันติ

Meeting of the outage the UNESCO 10-11-2557-tile

****************************       


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

10 พฤศจิกายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking