ผู้อำนวยการสถาบัน IIEP เข้าพบรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อหารือความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรด้านการวางแผนการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

IIEP1 30-04-2557


          เมื่อ เวลา 14.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2557 Ms. Suzanne Grant Lewis รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศด้านการวางแผนการศึกษาของยูเนสโก (UNESCO International Institute for Educational Planning) หรือสถาบัน IIEP ได้ขอเข้าเยี่ยมคารวะนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการศึกษาทางไกล ด้านการวางแผนภาคการศึกษา (Distance Training Programme on Education Sector Planning) หรือ ESP ระยะที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Strengthening the Asian education systems in Thailand and Vietnam to effectively develop human resources” สำหรับการดำเนินโครงการในประเทศไทยในปี 2556 ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้ร่วมกับสถาบันและหน่วยงานด้านการศึกษาจัดโครงการอบรมทางไกลในสาขาการ กำหนดนโยบายและการวางแผนภาคการศึกษา (หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ) เมื่อเดือนมิถุนายน 2555– พฤษภาคม 2556 (ระยะเวลา 11 เดือน) โดยมีผู้สำเร็จการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย จำนวน 20 คน สำหรับการดำเนินการในการจัดทำหลักสูตรทางไกลด้านการวางแผนด้านการศึกษา ระยะที่ 2 ในปี 2557 นี้ สถาบัน IIEP ได้วางแผนที่จะให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยจะจัดแปลสื่อการอบรมด้านการวางแผนและการจัดการศึกษาของสถาบัน IIEP ที่มีอยู่แล้วเป็นภาษาไทย คือ ชุดฝึกอบรมทางไกลสำหรับผู้บริหารและบุคลการทางการศึกษา จำนวน 6 modules โดยจะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญของไทยเพื่อให้สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับบริบท ของไทยและตัวผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการวางแผน และการจัดการในหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

IIEP2 30-04-2557-tile

          ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันโดยจะจัดทำคณะทำ งานเพื่อดำเนินการตามแผนงานให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้
คณะทำงานชุดที่ 1 รับผิดชอบการจัดแปลอภิธานศัพท์เทคนิค (Glossary Terms)
ซึ่งจำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือนักการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการศึกษา ประมาณ 50 หน้า
คณะทำงานชุดที่ 2 รับผิดชอบแปลเนื้อหาของชุดฝึกอบรม จำนวน 6 modules
คณะทำงานชุดที่ 3 ดำเนินงานในลักษณะ peer reviews เพื่อตรวจสอบและประเมินความถูกต้องของการจัดแปลชุดฝึกอบรมข้างต้น
คณะทำงานชุดที่ 4 ร่วมพิจารณาความเหมาะสมในการนำชุดคู่มือดังกล่าวไปใช้ในการจัดฝึกอบรม และปรับให้มีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

สำหรับ รายละเอียดการดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย การศึกษาฯ สหประชาชาติ จะจัดให้มีการประชุมหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

***********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 เมษายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking