H.E.Mr.-Jacob-D.-Nkate-18-12-2556

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 16.30 น. นายเจคอบ ดี.อึนกาเต (H.E.Mr. Jacob D. Nkate) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบอตสวานา ประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อถวายสาส์นตราตั้งฯ เป็นเอกอัครราชทูตฯ ประจำประเทศไทย

 

 

H.E.Mr.-Jacob-D.-Nkate-18-12-2556-3


นายเจคอบ ดี.อึนกาเต ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่อนุญาตให้โอกาสเข้ายี่ยมคารวะ และขอถือโอกาสนื้แนะนำตัวเองว่าสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัย บอตสวานา ต่อมาได้เข้าสู่เส้นทางการเมืองโดยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา ระหว่างปี 2537-2552 และเคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทักษะ จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตฯ ประจำประเทศญี่ปุ่น และมีอาณาเขตครอบคลุมถึงประเทศไทยด้วย สำหรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ ได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษาของบอตสวานา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยได้สอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ ความก้าวหน้าในการเรียน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งพบว่านักศึกษาทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตในประเทศไทย และไม่มีปัญหาทางการเรียน

H.E.Mr.-Jacob-D.-Nkate-18-12-2556-2


รัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูต บอตสวานาที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก และมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อมีการเลือกตั้งตามกำหนด ซึ่งรัฐบาลก็จะดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ให้เกิดความรุนแรง ทั้งนี้ ปกติคนไทยเป็นคนรักสงบ แม้จะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่ก็ไม่นิยมใช้เกิดความรุนแรง ซึ่งเอกอัครราชทูตบอตสวานาแสดงความเข้าใจในสถานการณ์ และกล่าวถึงเรื่องการท่องเที่ยวว่าบอตสวานามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาน มีความเป็นธรรมชาติมาก จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยไปท่องเที่ยวมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมให้คนบอตสวานามาเที่ยวเมืองไทย รู้จักเมืองไทย และจะส่งเสริมให้มีนักศึกษาบอตสวานามาเรียนที่ประเทศไทยมากขึ้น เพื่อทั้งสองฝ่ายจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

---------------------------------


กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 ธันวาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking