เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.30 น. Mr. Scott Kinney รองประธานอาวุโส บริษัท Discovery Education ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดสื่อการเรียนการสอนของ DiscoveryEducationให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

dicovery-19-11-2013

ในโอกาสนี้ Mr. Scott Kinney รองประธานอาวุโส บริษัท Discovery Education ได้นำเสนอซอฟแวร์ที่นำไปใช้ในโครงการ Discovery  Education Pilot Project ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท Discovery Education เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4  ในโรงเรียนประถมศึกษา  100  แห่ง ภายใต้โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme) ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และสุขศึกษา ซึ่งซอฟแวร์ดังกล่าวได้มีการนำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและอีกกว่า 35 ประเทศทั่วโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย ร่วมทั้งสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ โดยในปัจจุบัน มีหลายหน่วยงานและหลายองค์กร ที่มีการนำเสนอสื่อในหลากหลายรูปแบบที่มีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ ดังนั้นจึงมีความสนใจเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีคัดเลือกเทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสม รวมถึงจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกครูและช่วงชั้นของนักเรียนที่ต้องกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้สื่อแต่ละประเภทอีกด้วย  

Mr. Scott Kinney รองประธานอาวุโส บริษัท Discovery Education มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการศึกษามากว่า 20 ปี โดยทำหน้าที่ที่ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้บริหารการศึกษาของสหรัฐอเมริกา  ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการของหลายประเทศ  รวมทั้งได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและนักการศึกษาเพื่อส่งเสริมการนำเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติผ่านระบบดิจิตอล นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ผู้ดูแลเครือข่าย Discovery EducatorNetwork(DEN)  ซึ่งเป็นประชาคมแห่งการเรียนรู้อันทรงพลังมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะสนับสนุนการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการสอนแก่โรงเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา และอีก หลายประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

------------------

กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สป.

กระทรวงศึกษาธิการ

19 พฤศจิกายน 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking