ศูนย์ซีมีโอสปาฟาร่วมกับมูลนิธิญี่ปุ่น

จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและการลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติ

(SEAMEO SPAFA-Japan Foundation International Conference

on Cultural Heritage and Disaster Risk Reduction)

ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2556

ณ โรงแรม Windsor Suites กรุงเทพฯ

  

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล) ได้ให้เกียรติรับเชิญเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมนานาชาติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและการลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ซีมีโอสปาฟาและมูลนิธิญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี 2547-2554 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านมรดกทางวัฒนธรรม แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งส่งเสริมความตระหนักในสังคม ความรับผิดชอบ และความเป็นผู้นำ อันจะนำไปสู่การได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ บรรณารักษ์ บุคคลที่สนใจ และวิทยากร รวมประมาณ 100 คน

spafa-19-11-2013-01

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับศูนย์ซีมีโอสปาฟาและมูลนิธิญี่ปุ่นที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมในครั้งนี้ และให้ความสำคัญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่และเวลา อันส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้  และจับต้องไม่ได้ หลายเหตุการณ์ที่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ สึนามิ แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุไต้ฝุ่น และดินถล่ม และเหตุการณ์ที่ทั่วโลกต้องหวาดผวา คือ คลื่นยักษ์สึนามิถล่มจังหวัดภูเก็ต แผ่นดินไหวที่เมืองฟูกูชิมา และเมืองโกเบในประเทศญี่ปุ่น เฮติ อินโดนีเซีย และจีน รวมถึงล่าสุดพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนถล่มฟิลิปปินส์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง สิ่งสำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมและเพิ่มความตระหนักให้กับประชาชนและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดเตรียมแนวทางการแก้ไขปัญหา มาตรการป้องกัน และการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านี้ เพื่อลดปัญหาการเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์การยูเนสโกและองค์กรภายใต้สหประชาชาติจะยังคงให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ยังตระหนักและห่วงใยถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ   ทางธรรมชาติ และได้จัดทำหลักสูตรและตำราเรียนที่เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและสึนามิ รวมทั้งทำงานร่วมกับ JICA เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติศึกษา ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ซีมีโอสปาฟาและมูลนิธิญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมวาระการศึกษาด้านภัยพิบัติ และการระดมสรรพกำลังจากนักวิชาการ นักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อหารือด้านมาตรการป้องกันและวางแผนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยท้ายสุด ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิญี่ปุ่นที่สนับสนุนการดำเนินโครงการด้านวัฒนธรรม และเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าประชุมจะได้หารือในประเด็นการส่งเสริมองค์ความรู้และการเพิ่มความตระหนัก ด้านการลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติ แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวางมาตรการป้องกัน และสำรวจแนวทางความร่วมมือที่จะผลักดันต่อไปในอนาคต

********************************

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

19 พฤศจิกายน 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking