เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือกับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ireland-05-11-2013


นายเดคลัน เคลลี (H.E. Mr. Declan Kelly) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย (ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์) ได้เดินทางเยือนกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหารือความร่วมมือกับนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

Mr. Declan Kelly ได้แสดงความขอบคุณที่ให้โอกาสได้เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไอร์แลนด์กับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับไอร์แลนด์ ซึ่งฝ่ายไอร์แลนด์ได้เสนอมายังกระทรวงศึกษาธิการและฝ่ายไทยได้ดำเนินการปรับแก้ไขเพิ่มเติม โดยทางฝ่ายไอร์แลนด์เห็นชอบในประเด็นต่างๆ ที่ได้ปรับแก้ไข นอกจากนี้ยังได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยจะเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไอร์แลนด์มาลงนามในร่างหนังสือบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว กับรัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการของไทยอย่างเร่งด่วน

 

 

ในการเข้าพบครั้งนี้ ไอร์แลนด์ประสงค์จะริเริ่มสานสัมพันธ์ตลอดจนประสานความร่วมมือกับไทย โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งทางไอร์แลนด์มีความสนใจอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการศึกษาในทุกระดับ ทั้งระดับสายสามัญอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา  เนื่องจากไอร์แลนด์มีความเชียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะในสาขา การแพทย์ วิทยาศาสตร์  Bio Technology ธุรกิจการเกษตร สถาปัตยกรรม กฎหมาย เป็นต้น ซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความสนใจในการสนับสนุนให้นักเรียนไทยมีโอกาสไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ไอร์แลนด์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การจัดฝึกอบรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสาขาการศึกษาเฉพาะด้าน อาทิ วิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีอาหาร นวัตกรรม และสาธารณสุข ในอนาคตกับไอร์แลนด์ต่อไป

Ireland2

-------------------------------


กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ
 5 พฤศจิกายน 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking