ประธานกองทุนมิซูโฮเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Mizuho Asian Fund

 

ศาสตราจารย์ ดร. อาคิระ ซูเอะฮิโระ (Prof. Dr. Akira Suehiro) ประธานกองทุนมิซูโฮ ประเทศญี่ปุ่น (Mizuho Asian Fund) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกรรมการกองทุน ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 น.

 

 

ในโอกาสนี้ ประธานกองทุนมิซูโฮได้กล่าวว่า กองทุนฯได้สนับสนุนด้านการศึกษาของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 16 ปี โดยดำเนินการสนับสนุน 3 ด้าน ประการแรก ได้แก่ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์และการบัญชีที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา ปีละประมาณ 40 ทุน ประการที่สอง ได้แก่ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทางภาคอีสาน ปีละ 30 โรงเรียน และโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์ “สึนามิ” ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงาและระนอง และประการที่สาม ได้แก่ การมอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน Mizuho Games ให้แก่ โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณประธานกองทุนมิซูโฮที่ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาของไทยเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งได้เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพของอาชีวศึกษาของไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการประสงค์จะเชิญภาคธุรกิจของญี่ปุ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตบุคลากรของอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เริ่มตั้งแต่การกำหนดหลักสูตร คุณสมบัติของผู้ที่สำเร็จการศึกษา ตลอดจนการกำหนดโครงการในการฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เคยร่วมหารือกับ Mr. Setsuo Iuchi หัวหน้าคณะผู้แทนองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization Thailand) หรือ เจโทร กรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) ที่เดินทางมาหารือก่อนหน้านี้ด้วยแล้ว

-----------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31 กรกฎาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking