การหารือความร่วมมือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู

peru-5oct2013


เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศาลาทิพย์ โรงแรมแชงกรีลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เข้าร่วมการหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ นายโอยันตา อุมาลา ตัสโซ (Mr. Ollanta Humala Tasso) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยของไทย 4 แห่งเข้าร่วมประชุมด้วย


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเปรูที่ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและมีความใกล้ชิดกัน สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการติดต่อระหว่างมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะร่วมมือกับเปรูอีก 5 แห่ง รวมทั้งมีการเรียนการสอนภาษาสเปนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทยอีก 5 แห่ง นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงกรอบความร่วมมือ FEALAC หรือกรอบความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา ซึ่งมีเปรูเป็นประเทศสมาชิก และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UMAP: University Mobility in Asia and the Pacific) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายความร่วมมือระหว่างกันต่อไป ซึ่งการเดินทางมาเยือนประเทศครั้งนี้ประธานาธิบดีของเปรูได้กล่าวถึงการให้ความสำคัญด้านการศึกษาของรัฐบาลเปรู และขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการปฏิรูปเช่นเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่จะให้เด็กในชนบทมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงสองปีที่ผ่านมารัฐบาลเปรูได้สนับสนุนทุนให้นักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1,500 ทุน แต่ยังไม่มีนักเรียนที่เดินทางมาเรียนประเทศไทย สำหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของเปรูจะมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน แต่รัฐบาลอยากให้เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้ในปี ค.ศ.2015 จะเป็นโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เปรู คาดหวังว่าจะมีการขยายความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันอยากให้รัฐบาลไทยสนับสนุนทุนให้แก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อที่เปรูด้วย
 

การเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นการการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ครั้งนี้มีขึ้นก่อนการเดินทางไปประชุมผู้นำเศรษฐกิจ APEC ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยประธานาธิบดีได้ให้ความสำคัญต่อความร่วมมือด้านการศึกษาเช่นเดียวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และ ในโอกาสนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยกับ มหาวิทยาลัยของไทย 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยหอการค้า

peru-5oct2013-04

 

------------------------


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 ตุลาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking