คณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Mianmar1

เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2556 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์) และคณะได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเจรจาหารือความร่วมมือระดับทวิภาคี ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ H.E.Dr. Myo Myint รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมียนมาร์ ณ กรุงเนปิดอว์ และเยี่ยมชมสถานศึกษา ณ กรุงย่างกุ้ง รวมทั้งหารือความร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก ประจำเมียนมาร์ ตลอดจนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง (นายพิษณุ สุวรรณะชฎ) โดยมีสาระสำคัญของการหารือ ได้แก่

1. กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับเมียนมาร์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่ง ฝ่ายเมียนมาร์ยินดีที่จะสนับสนุนการจัดสัมมนาดังกล่าว

2. กระทรวงศึกษาธิการเมียนมาร์ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการของไทยจัดส่งครูภาษาไทยไปสอนในมหาวิทยาลัยของเมียนมาร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งฝ่ายไทยยินดีให้การสนับสนุนตามความประสงค์

3. กระทรวงศึกษาธิการของไทยจะเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาของเมียนมาร์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน+3 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2556 ในการนี้ ฝ่ายเมียนมาร์ยินดีที่จะให้การสนับสนุนนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรม

4. กระทรวงศึกษาธิการของไทยเสนอที่จะจัดส่งครูไปศึกษาดูงานการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของเมียนมาร์ ขณะเดียวกับเมียนมาร์สนใจจะส่งครูมาศึกษาดูงานการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา และการรับรองคุณวุฒิ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2556

5. กระทรวงศึกษาธิการของไทยเสนอที่จะสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Community Learning Center) ของเมียนมาร์ โดยจะจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของเมียนมาร์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ด้วย

6. กระทรวงศึกษาธิการของไทยแจ้งความประสงค์ที่จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาไปถ่ายทำการจัดการศึกษาของเมียนมาร์ เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทางการศึกษา (ETV) ซึ่งฝ่ายเมียนมาร์ยินดีให้การสนับสนุน โดยขอให้ดำเนินการผ่านกระทรวงการต่างประเทศต่อไป

7. กระทรวงศึกษาธิการเมียนมาร์แจ้งว่าได้รับร่างบันทึกความตกลงด้านการศึกษา (Memorandum of Understand) ที่กระทรวงศึกษาธิการของไทยเสนอให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดกับกระทรวงการต่างประเทศ

mianmar2

 

*************************************

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 มีนาคม 2556

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking