Loading color scheme

รายงานประจำปี 2565 กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานประจำปี 2565 กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานประจำปี 2565 กระทรวงศึกษาธิการ

 โดย กระทรวงศึกษาธิการ

   รายงานประจำปี2565 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบัับนี้้เป็นการรายงานผลการจัดการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ ที่่แสดงถึงผลการดำเนินงานสำคัญภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ทางการศึกษา ประกอบด้วย การจัดการศึกษาเพื่่อความมั่่นคงของสังคมและประเทศชาติการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุุ การเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ครูู และ บุุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการเสริมสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

   กระทรวงศึกษาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปี2565 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและการวางแผนการจัดการศึกษา รวมทั้งสาธารณชนได้รับทราบข้อมููลผลสำเร็จความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนา การศึกษาให้มีคุ้ณภาพยิ่งขึ้น ท้ายที่สุดนี้้กระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุุณผู้แทนทุุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการที่่ได้ให้ความอนุุเคราะห์ข้อมููลและมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานฉบับนี้้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

*************************************************

ศูนย์เอกสารนานาชาติ
อาคาร รัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

3022 161026111824U1

DOWNLOAD