Loading color scheme

การจัดการภาครัฐ

BBIClogo

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานลักษณะสำคัญขององค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563