Loading color scheme

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติซีมีโอสปาฟาว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SPAFACON)