Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร Southeast Asian School Leadership Program (SEA-SLP)

seameo

          ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Educational Innovation and Technology: SEAMEO INNOTECH – ซีมีโออินโนเทค) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้ให้ทุนฝึกอบรมออนไลน์แก่ประเทศไทย ในหลักสูตร Southeast Asian School Leadership Program (SEA-SLP) อบรมระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผู้สมัครควรเป็นผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาอย่างน้อย 5 ปี มีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปแลกเปลี่ยนและขยายผลกับผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบตามระยะเวลาของหลักสูตร

          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครโดยตรงได้ที่ bit.ly/SEA-SLP-23 ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/online-sea-slp-2324-info ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จากประเทศไทย จำนวน 10 คน เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรข้างต้น และจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกมายังกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสต่อไป

ข้อมูล : เบญจพร มรรยาทอ่อน
กุสุมา นวพันธ์พิมล
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 ตุลาคม 2566