Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาปริญญาโทความมั่นคงทางไซเบอร์มหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Brunei บรูไนดารุสซาลาม

Universiti Teknologi Brunei 4 4 2566

          สถานเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ASEAN Cyber Shield MSc Cyber Security Scholarship ณ มหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Brunei บรูไนดารุสซาลาม

          ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาที่รัฐบาลบรูไนมอบให้แก่นักศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นระยะเวลา 1 ปี และมีกำหนดเริ่มปีการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และได้รับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ค่าหนังสือเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

          ผู้สนใจสามารถศึกษาคุณสมบัติ ขั้นตอนการสมัคร และเงื่อนไขการรับทุนได้ที่ Click..

สมัครขอรับทุนทางเว็บไซต์ http://apply.utb.edu.bn
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ msc.admissions@utb.edu.bn
กำหนดปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 14 เมษายน 2566

ข้อมูล : พิชญสุดา พลเสน
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มงานความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 เมษายน 2566