Loading color scheme

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2566 ประเภททุนฝึกอบรมวิชาชีพครู

T2023 Interview Result 28 2 2566

ข้อมูล : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มงานความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 กุมภาพันธ์ 2566