Loading color scheme

รัฐบาลคูเวตประกาศให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจำปี ค.ศ. 2023-2024

kuwait 20 2 2566

          รัฐบาลรัฐคูเวตได้ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจำปี ค.ศ. 2022 - 2023 ในสาขาศาสนศึกษา แก่นักเรียนไทย จำนวน 1 ทุน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ เช่น มีสัญชาติไทย อายุ 13-15 ปี สำเร็จการศึกษาปกติในโรงเรียน 6-8 ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 เคยศึกษาภาษาอารบิก อังกฤษ หรือฝรั่งเศส เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี และไม่มีประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

          ผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2566 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง กลุ่มความร่วมมือด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) เลขที่ 62 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94170

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2023 – 2024 ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) และเอกสารการสมัคร คลิก

ข้อมูล : พิชญสุดา พลเสน
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มงานความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 กุมภาพันธ์ 2566