Loading color scheme

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students) ประจำปีการศึกษา 2566

T2023 Written Exam List 6 2 2566 Page 1

T2023 Written Exam List 6 2 2566 Page 2

ข้อมูล : กนกวรรณ แกว่งถิ่นภู
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มงานความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 กุมภาพันธ์ 2565