Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม

Brunei 1 2 2566

          ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการ Brunei Darrussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skill for ASEAN 2023 ประกอบด้วย หลักสูตร ดังต่อไปนี้

(1) Professional Communications in English
(2) Intensive English Proficiency Course

          ในช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2566 วันที่ 7 สิงหาคม – 22 กันยายน 2566 และ วันที่ 16 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ UBD – FPT Global Center English เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตร ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก รวมทั้งค่าประกันสุขภาพซึ่งครอบคลุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ผู้ได้รับทุน

คุณสมบัติผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ของทุนฝึกอบรม
1. เป็นพลเมืองในกลุ่มประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
2. มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี
3. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษา
4. มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด
5. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่แหล่งทุนกำหนด

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนฝึกอบรมดังกล่าวกับทางรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ข้อมูล : พิชญสุดา พลเสน
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มงานความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 กุมภาพันธ์ 2565