Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าชม "พิพิธภัณฑ์ครุฑ"

จองรอบอบรม

ขอเชิญบุคลากรทั่วไปและสถานศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมทัศนะศึกษาในโครงการ

"พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน ประจำปีการศึกษา 2567"

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าชมตามลิ้งก์ที่แนบ Click..

สำรองรอบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Click..

สำรองรองพิพิธภัณฑ์ครุฑ

รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 มิถุนายน 2567