Loading color scheme

การฝึกอบรมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

The Workshop for Education Officials of MOEs 18 6 2567

          เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด (แบบวิดีทัศน์) การฝึกอบรมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติด้านการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาจากประเทศสมาชิกยูเนสโก (The Workshop for Education Officials of MOEs of Southeast Asian countries on Sufficiency  Economy Philosophy for Education (SEP-ED)) ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดเชียงราย โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ แห่งสหประชาชาติ ร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) จัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติของกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศสมาชิกยูเนสโกโดยเฉพาะ 10 ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำไปเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการดำเนินการเพื่อผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำถึงการศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ที่จะผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าต่อการบรรลุเป้าหมายทั้ง 17 ประการ ทั้งนี้ เราสามารถจับมือและร่วมเดินไปด้วยกันโดยการแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จและถอดบทเรียนที่ได้รับ เพื่อเร่งให้เกิดการบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน นอกจากการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วยังมีการจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงดอยแม่สลอง โครงการพัฒนาพื้นที่ดอยตุง เทศบาลนครเชียงรายซึ่งเป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก รวมถึงศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมแนวคิดดังกล่าวของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย

The Workshop for Education Officials of MOEs1 18 6 2567

The Workshop for Education Officials of MOEs4 18 6 2567

สรุป/เรียบเรียง: อัจจิมา กวีญาณ
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การยูเนสโก

รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 มิถุนายน 2567