Loading color scheme

คณะผู้แทนกระทรวงราชการพลเรือนราชอาณาจักรกัมพูชาศึกษาดูงานด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

กัมพูชา 30 5 2567

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน กระทรวงราชการพลเรือน ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี H.E. Mr. Chhay Chhatravuth, Secretary of State, Ministry of Civil Service เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ กระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ “นโยบาย และการจัดการด้านการศึกษาของประเทศไทย”

กัมพูชา1 30 5 2567

กัมพูชา2 30 5 2567
          รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนฯ โดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชา โดยทั้งสองประเทศนอกจากจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตพรมแดนติดต่อกันแล้ว ยังมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา รูปแบบการดำรงชีวิต และความสัมพันธ์ในระดับประชาชนที่คล้ายคลึงกัน (People-to-People Connectivity) ตลอดจนมีการส่งเสริมความร่วมมือในมิติด้านการศึกษาระหว่างกันเป็นอย่างดี

กัมพูชา3 30 5 2567

          รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึง โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ระบบการศึกษาของไทยและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” (Happy Learning) ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ลดภาระนักเรียน ครู และผู้ปกครอง และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา “Anywhere Anytime” ส่งเสริมและสนับสนุนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีการจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษา (สอบเทียบ) สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถ และการศึกษาพร้อมฝึกวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)

กัมพูชา4 30 5 2567

          H.E. Mr. Chhay Chhatravuth, Secretary of State, Ministry of Civil Service ได้กล่าวขอบคุณรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้การต้อนรับและจัดการศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้แทนฯในครั้งนี้ และขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมุ่งหวังจะนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในโอกาสนี้ ไปต่อยอดและพัฒนาระบบการศึกษาของราชอาณาจักรกัมพูชาให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษา และงบประมาณต่อไป

กัมพูชา5 30 5 2567

กัมพูชา6 30 5 2567

สรุป/เรียบเรียง : เอกปัญญา ปิยสถิตย์
รัชนินท์ พงศ์อุดม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 พฤษภาคม 2567