Loading color scheme

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับรัฐบาลสหราชอาณาจักร จัดการประชุมและนิทรรศการ Bett Asia 2023

Bett Asia1 2023 5 10 2566

          นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิดการประชุมและนิทรรศการ Bett Asia 2023 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับรัฐบาลสหราชอาณาจักร ภายใต้การดำเนินงานของ Hyve Group และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าภาพจัดงาน Bett Asia 2023 ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2566 ภายใต้หัวข้อหลัก “Transforming Minds for a Sustainable Future” ภายในงานประกอบด้วย การอภิปรายกลุ่มย่อย แบ่งออกเป็น การศึกษาสายสามัญ (K12 Stream) การอุดมศึกษา (HE Stream) และอาชีวศึกษา (TVET Stream) รวมถึงการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Regional Showcase Stream) และการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาของบริษัทไอทีชั้นนำทั่วโลก

Bett Asia2 2023 5 10 2566

          รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ให้เกียรติกระทรวงศึกษาธิการร่วมจัดงาน Bett Asia 2023 ในปีนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ (ครั้งแรกเมื่อปี 2565) โดยกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของบทบาทการศึกษากับการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ผนวกกับความรู้ด้านเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยให้ครูและนักเรียนเข้าถึงโอกาสและได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียม ตามนโยบายด้านการศึกษาของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังคำขวัญ “เรียนดี มีความสุข” ที่ทั้งครูและนักเรียนมีความสุขแล้ว ก็จะส่งผลต่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงการฟื้นฟูการศึกษาภายหลังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งจะเห็นว่าเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันในทุกด้าน รวมถึงด้านการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพครู การลดภาระครู เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์งาน ลดความเครียด และสามารถทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนได้ ดังนั้น จึงมีนโยบายที่จะจัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้กับครูและนักเรียน เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งแวดล้อมกลับเสื่อมโทรมลงทุกวัน การศึกษาควรมีบทบาทในการปลูกฝังผู้เรียนให้ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองโลก มีความรับผิดชอบต่อประเด็นปัญหาทางสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อช่วยให้สังคมเป็นสังคมที่มีคุณภาพและยั่งยืน และท้ายสุด ได้กล่าวถึงความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคที่จะร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษาและความยั่งยืนตลอดไป

Bett Asia3 2023 5 10 2566

          อนึ่ง Bett Asia เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างอนาคตและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีหลายภาคส่วนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 2,000 คน โดยในปีนี้ เน้นการนำเสนอและอภิปรายที่ครอบคลุมการศึกษาและเทคโนโลยี ได้แก่ (1) Innovation (2) Wellbeing (3) Diversity & Inclusion และ (4) Sustainability

Bett Asia5 2023 5 10 2566

สรุป/เรียบเรียง : รัชนินท์ พงศ์อุดม
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 ตุลาคม 2566