Loading color scheme

ยุวทูตสันติภาพเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ : Youth Ambassador for Peace of Mankind

343975050 3490279224593095 3524897682879059186 n

เมื่อวันที่ 24 -28 เมษายน 2566 ณ ปราสาทแห่งดิลลิกซ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส ประธานมูลนิธิปฏิจจสมุปบาทและประธานสงฆ์วัดเพื่อพระนิพพาน ในฐานะประธานโครงการช่วยกันสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลกและเป็นผู้ริเริ่มการผลักดันให้ประเทศไทยมีระดับสันติภาพอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศที่มีสันติภาพโลก ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตสันติภาพ รุ่นที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้ารับการเรียนรู้ด้านวิชาการและหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมทั้งกายและจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ยุวทูตสันติภาพเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ ในช่วงที่คณะยุวทูตดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566

collage

โอกาสนี้ พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส ได้ให้ข้อเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านสันติภาพ 3 ระดับ อันประกอบด้วย สันติภาพที่เกิดจากการระงับความเห็นที่ขัดแย้ง สันติภาพอันเกิดจากความสงบสันติจากภายใน และสันติภาพอันเกิดจากความเข้าใจความเป็นจริงของสรรพสิ่ง “เป็นสันติภาพที่ไม่เคยจากไป.... แต่มีอยู่ในหัวใจของทุกสรรพชีวิตเสมอกัน” นอกจากนี้ได้สอนหลักธรรมให้เยาวชนได้รู้จักกับความฉลาดในการเรียนรู้ (EQ) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำหน้าที่ยุวทูตสันติภาพได้อย่างเต็มความสามารถ โดยเริ่มจากการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสถานการณ์ แล้วจึงแสวงหาความรู้เพื่อระงับความขัดแย้งในสังคม การมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ไม่มีการสอนในตำราเรียน นับเป็นทักษะสำคัญของยุวทูตสันติภาพ ความตระหนักถึงการทำประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมในแต่ละวันเพื่อให้สามารถพัฒนาการใช้ศักยภาพที่มีและตัดสินใจได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด การบริหารจัดการความสุขและความทุกข์ภายในจิตใจ ซึ่งหากจัดการใจของตนเองและค้นพบสันติภาพภายใน ก็สามารถสร้างโอกาสต่อตนเองและส่วนรวมต่อไปได้ อีกทั้งยังให้ความรู้เรื่องหลักการสื่อสารอย่างสันติ ซึ่งนับเป็นหลักการสำคัญสำหรับยุวทูตสันติภาพในการส่งสารและองค์ความรู้ของตนไปยังผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งสันติภาพ

collage2

คณะยุวทูตสันติภาพที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีจำนวน 10 ราย โดยมีนายรัชพล สุวรรณโชติ คณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ด้านสื่อสารสาธารณะเป็นหัวหน้าคณะ เยาวชนผู้ชนะเลิศจากกิจกรรมการแข่งขันการนำเสนอแนวความคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation) การนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (Short Film) การนำเสนอผลงานภาพวาด (Drawing) และ Popular Vote พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท และสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ได้เข้าพัก ณ วัดเพื่อพระนิพพานซึ่งตั้งอยู่ภายในปราสาทดิลลิกซ์อันเป็นปราสาทเก่าแก่ มีประวัติอันยาวนานกว่า 800 ปี ตัวปราสาทดิลลิกซ์และพื้นที่โดยรอบได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมของเยอรมนี ภายในปราสาทมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 35 ห้อง มีพื้นที่ติดกับป่าและทะเลสาปที่มีบรรยากาศเงียบสงบ จึงสามารถรองรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและโครงการฯ ได้เป็นอย่างดี

collage3

ยุวทูตสันติภาพ รุ่นที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ยุวทูต

สรุปและเรียบเรียงโดย: ฐิติ ฟอกสันเทียะ
ณัฐทิมา ชาญสุรีย์
พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 พฤษภาคม 2566