BBIClogo          

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก  ประจำปี     
        new12563 2562  
  2561 2560  2559  2558 2557 
  2556       2555       2554       2553        2552      
           
  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปี 
  new12563
 2562  2561    
           
  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี    
   
  2560 2559 2558 2557
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปี    
    new12562
  2560 2559 2558 2557

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking