แบบฟอร์ม

ด้านบุคลากร เอกสารดาวน์โหลด
- รวมตัวอย่างเอกสารราชการ                                 
Download
- แบบคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Download
- แบบคำขอปรับเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามวุฒิ (ปรับวุฒิ) Download
- แบบคำร้องขอย้าย (ตำแหน่งประเภททั่วไป / วิชาการปฏิบัติการ) Download
- แบบคำร้องขอย้าย (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ) Download
- แบบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Download
- แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (แบบ ปส.1.1) Download
- ใบสมัครคัดเลือกเลื่อนระดับ (แบบ ปส.1.2) Download
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (แบบปส.1.3) Download
- แบบคำร้องขอโอนหรือบรรจุกลับ Download
- แบบคำร้องขอโอนสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ Download
- แบบคำร้องขอลาออก  Download
- หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1) Download
- หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2) Download
- หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย Download
- ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน Download
- ตัวอย่างการจัดทำแบบเกื้อกูล Download
   

 

ด้านการเงินการคลัง เอกสารดาวน์โหลด
- ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว                                                                          
Download
- ใบลาพักผ่อน Download
- ใบสำคัญรับเงิน Download
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2018 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking