โครงการผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2558

(ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น)

------------------------------------------------

สืบเนื่องจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันของโลก และภาษาต่างประเทศถือเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งที่ต้องเร่งให้คนในประเทศมีทักษะที่ดี สามารถใช้ได้จริงในการแสวงหาความรู้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถใช้ในการสื่อสารได้จริง ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา ได้เร่งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศต่างๆ ให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ถูกกำหนดเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของอาเซียน รวมทั้งภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาวิทยาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศจากประเทศเจ้าของภาษา ได้แก่ บริติช เคานซิล และสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน สถานเอกอัครราชทูตญีปุ่น และมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว เพื่อดำเนินโครงการอาสาสมัครสอนภาษาต่างประเทศโดยเชิญชวนให้นักศึกษาที่อยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน เข้ามาช่วยสอนภาษาทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเพื่อให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมสัมมนาผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการก่อนไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่างๆ และสถานศึกษารับผิดชอบค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายประจำวันให้แก่ผู้ช่วยสอนตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการ ผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 ภาษา ดังนี้ 1. ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (English Teaching Assistants - ETAs) : โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริติช เคานซิลดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งบริติช เคานซิล เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาจากสหราชอาณาจักร จำนวน 255 คน และกระทรวงศึกษาธิการจัดการปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 และผู้ช่วยสอนได้เดินทางไปปฏิบัติในสถานศึกษาต่างๆ ช่วงระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 28 สิงหาคม 2558 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 104 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 56 แห่ง และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 13 แห่ง ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ช่วยสอนฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 2. ผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส (French Teaching Assistants - FTAs) : โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและสมาคมฝรั่งเศสดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาจากฝรั่งเศสที่กำลังเรียนวิชาเอกการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ จำนวน 12 คน และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดการประชุมสัมมนาผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาต่างๆ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โดยผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสได้เดินทางมาปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2557 ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 11 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ช่วยสอนฯ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 3. ผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน (German Teaching Assistants - GTAs) โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งสถาบันเกอเธ่เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโทจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่กำลังเรียนวิชาเอกการสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 คน เดินทางมาปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 12 กันยายน 2557 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดการประชุมสัมมนาผู้ช่วยสอนฯ ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานศึกษาต่างๆ เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 โดยผู้ช่วยสอนได้ไปปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด จำนวน 5 แห่ง ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ช่วยสอนฯ ในวันที่ 13 กันยายน 2557 5. ผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว (Guizhou Education University) โดยมหาวิทยาลัย Guizhou Education University เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนานาชาติ มาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีน จำนวน 10 คน ซึ่งผู้ช่วยสอนภาษาจีนเดินทางมาปฏิบัติงานระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ระหว่างเดือนมิถุนายน 2557 - มีนาคม 2558 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดการประชุมสัมมนาผู้ช่วยสอนฯ ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานศึกษาต่างๆ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยผู้ช่วยสอนได้ไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 แห่ง และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 แห่ง 6. ครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Assistant Teacher ) : โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับมูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation) ร่วมมือกันดำเนินโครงการดังกล่าว โดย Japan Foundation เป็นผู้คัดเลือกครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าหมายที่จะส่งครูมาสอนในประเทศไทย ปีละ 100 คน แต่สำหรับปี 2557 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการ สามารถส่งครูสอนภาษาญี่ปุ่นมาได้จำนวน 30 คน โดยครูสอนภาษาญี่ปุ่นมีกำหนดเดินทางมาถึงประเทศไทย ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ทั้งนี้ มูลนิธิญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก ค่าตอบแทน และค่าที่พักให้ครูผู้ช่วยสอนฯ และกระทรวงศึกษาธิการดูแลการรับส่งและการประชุมสัมมนาก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาต่างๆ สรุปผลการดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (Thailand English Teaching Project 2014) กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริติช เคานซิล ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ "Thailand English Teaching Assistants Project" โดยนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในสหราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน เดินทางมาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของไทย (English Teaching Assistant -ETA) โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะครูและและนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร ซึ่งมีความจำเป็นนักเรียนในการใช้สื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาโดยตรงแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความใกล้ชิดของประชาชนของทั้งสองประเทศ สำหรับปี 2557 มีนักศึกษาจากสหราชอาณาจักรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 245 คน เดินทางมาประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของไทยทั้งหมด 173 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 104 แห่ง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 56 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 13 แห่ง ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 28 สิงหาคม 2557 โดยกระทรวงศึกษาธิการกับบริติช เคานซิล ได้ร่วมกันจัดการปฐมนิเทศให้แก่ผู้ช่วยสอนฯ ในวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับความอนุเคราะห์จาก ปตท. ที่ให้การสนับสนุนจากค่าใช้จ่ายสำหรับเสื้อและกระเป๋าใส่เอกสารในระหว่างเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษทุกคน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารค่ำเลี้ยงต้อนรับผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษด้วย โครงการดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ และบริติช เคานซิล ได้ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับด้วยดีจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ และจากการดำเนินการครั้งนั้น ได้นำมาสู่การลงนามในถ้อยแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริติชเคานซิล (Statement of Cooperation) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาระหว่างกัน โดยโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (Thailand English Teaching Project) เป็นโครงการหนึ่งที่ระบุไว้ในถ้อยแถลงดังกล่าว

*********************************

รายละเอียดโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษของ British Council : Click..

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

23 กรกฎาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking