การเฉลิมฉลองวาระครบรอบที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

การเฉลิมฉลองวาระครบรอบที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับงานขององค์การยูเนสโกของรัฐสมาชิก

(The celebration of anniversaries in Member States with which UNESCO could be associated)

องค์การยูเนสโกได้ริเริ่มโครงการเฉลิมฉลองบุคคลและเหตุการณ์สำคัญ (Anniversary of great personalities and events) ตั้งแต่ปี 2508 (ค.ศ.1965) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญในอดีตที่ผ่านมา ต่อมาในปี 2534 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น โครงการเฉลิมฉลองวาระครบรอบที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับงานขององค์การยูเนสโกของรัฐสมาชิก (The celebration of anniversaries in Member States with which UNESCO could be associated) และได้มีเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ขององค์การยูเนสโก ซึ่งในปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้รัฐสมาชิกสามารถเสนอชื่อบุคคลหรือผู้มีผลงานดีเด่น และเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรม ช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของประชาชน และ/หรือ ทําให้เกิดสันติภาพของประเทศหรือของโลก เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองเป็นประจําทุก 2 ปี โดยยูเนสโกจะนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ที่สำคัญทั้งบุคคลและเหตุการณ์ที่รัฐสมาชิกเสนอจะต้องมีแผนในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองที่สอดคล้องกับงานขององค์การฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว     

 

1. แนวปฏิบัติในการนำเสนอ Click..

- ยูเนสโกมีหนังสือเชิญชวนไปยังประเทศสมาชิกแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโครงการฉลองบุคคลที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ทุก ๆ 2 ปี ประเทศสมาชิกที่ประสงค์ จะเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญให้ยูเนสโกพิจารณาและร่วมฉลองจะต้องส่งชื่อและประวัติพร้อมรายละเอียดให้ยูเนสโกล่วงหน้า (อย่างน้อย 1 - 2 ปี)

- ยูเนสโกนำรายการที่ประเทศสมาชิกเสนอเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก (UNESCO Executive Board)

- ยูเนสโกจะนำข้อมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่ 1 (Commission I) ของการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกพิจารณารับรองก่อนประกาศเป็นทางการต่อไป

2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกของยูเนสโก Click..

2.1 ต้องเสนอบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง/เชื่อมโยงกับภารกิจ ขององค์การยูเนสโกในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมและมนุษยศาสตร์ และสื่อสารมวลชน และต้องเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของประชาชน  ความอดกลั้น อุดมคติ ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์ ตามที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง (เอกสาร C/4) และแผนงานงบประมาณขององค์การยูเนสโก (เอกสาร C/5) และควรเป็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองหรือกิจกรรมในระดับใหญ่ที่ยูเนสโกจะจัดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ด้วย

2.2 ต้องไม่เป็นการฉลองเหตุการณ์เพื่อการระลึกถึงการก่อตั้ง การได้รับเอกราชหรือประวัติของระบอบการปกครองของรัฐหรืออาณาจักร รวมทั้งการฉลองครบรอบเหตุการณ์ทางการทหาร การเฉลิมฉลองการเกิด การได้อิสรภาพ ไม่สามารถเป็นข้อเสนอได้

2.3 ต้องเป็นการฉลองครบรอบเกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญในระดับโลกหรืออย่างน้อยในระดับภูมิภาค และต้องเป็นที่รู้จักนอกเขตพื้นที่ของประเทศนั้น ๆ ซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอุดมคติ ความมีคุณค่า ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นสากลขององค์การยูเนสโก

2.4 ต้องเป็นการฉลองการครบรอบ 50 ปี 100 ปี หรือ ครบรอบทวีคูณ หรือทุก ๆ 50 ปี

2.5 ต้องเป็นเหตุการณ์ที่มีการวางแผนงานไว้เรียบร้อยแล้วในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ สำหรับการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ และหน่วยงานผู้เสนอจะต้องจัดสรรงบประมาณรองรับการดำเนินการเฉลิมฉลองทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้เสนอจะต้องส่งข้อมูลได้แก่ ตารางการดำเนินงานอย่างละเอียดตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้าย ค่าใช้จ่าย (เหรียญสหรัฐ งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจากภาครัฐ องค์กรเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์

2.6 ควรเป็นการฉลองครบรอบที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอย่างน้อย 2 ประเทศหรือ 1 กลุ่มภูมิภาค และหากบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ใดมีความเกี่ยวข้องมากกว่า 1 ประเทศ บุคคลหรือเหตุการณ์นั้นต้องได้รับการเสนอโดยประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด                          

2.7 ยูเนสโกจะไม่พิจารณา ผลงานที่เกี่ยวข้องกับมรดกที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ มุขปาฐะ   ศิลปะการแสดง การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ความเชื่อ และงานเฉลิมฉลอง ความรู้ และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ ตลอดจนการช่างฝีมือโบราณ เนื่องจากไม่สามารถกำหนดวันครบรอบที่แน่นอนได้

 2.8 กําหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถเสนอได้ครั้งละไม่เกิน 2 รายการ

 

3. ขั้นตอนการดำเนินการ Click..

3.1 หน่วยงานผู้เสนอจะต้องจัดส่งข้อเสนอมายังสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ล่วงหน้าไม่เกินวันหมดเขตรับสมัคร
(ต้องเสนอล่วงหน้า
2 ปี เนื่องจากจะต้องนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก และได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกที่จัดขึ้นเป็นประจําทุก 2 ปี)

3.2 สํานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (ยูเนสโก) จะตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นของเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก ทั้งนี้ หากพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานผู้เสนอดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา โดยผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ ฯ จะแจ้งให้หน่วยงานทราบเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3.3 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ จะดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกภายหลังจากที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว และจะเสนอให้องค์การยูเนสโกพิจารณาต่อไป (ภายในวันที่ 15 มกราคม)

3.4 หน่วยงานที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ จะต้องกรอก แบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มที่องค์การยูเนสโกกําหนด พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องจัดส่งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม (ตามแบบฟอร์มที่กําหนดใน Annex II) เพื่อสํานักเลขาธิการฯ จะได้ดําเนินการกรอกรายละเอียดการเสนอลงในระบบออนไลน์ขององค์การยูเนสโก หากเอกสารผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว

3.5 หน่วยงานผู้เสนอจะต้องสรุปประวัติและผลงาน เหตุการณ์ และความสําคัญ เป็นภาษาไทย ไม่เกิน 1 หน้า

3.6 ข้อเสนอที่จัดส่งมาภายหลังจากวันหมดเขต จะไม่ได้รับการพิจารณา

3.7 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง หน่วยงานผู้เสนอจะต้องจัดส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมมายังสำนักเลขาธิการภายในปีแรกที่เริ่มการจัดกิจรรมดังกล่าว เพื่อจัดส่งให้องค์การยูเนสโก 

ก่อนการเสนอชื่อใหม่ ทั้งนี้หากไม่นำส่งรายงานจะมีผลทำให้องค์การยูเนสโกไม่รับพิจารณาการเสนอชื่อของประเทศไทยในครั้งต่อไป

4. การดำเนินการ (Implementation)

 4.1 การดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันครบรอบเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอชื่อของรัฐสมาชิก โดยผู้เสนอชื่อจะต้องส่งข้อมูลที่กำหนดมายังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ เพื่อดำเนินการส่งให้องค์การยูเนสโกพิจารณา ได้แก่ ประวัติ ตารางการดำเนินงานอย่างละเอียด ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ค่าใช้จ่าย (เหรียญสหรัฐฯ) งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจากรัฐสมาชิก องค์กรเอกชน ความเชื่อมโยงกับงานขององค์การยูเนสโก และเว็บไซต์แอปพลิเคชั่น ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร (ตามแบบฟอร์ม Annex II)

 4.2 ผู้เสนอจะต้องวางแผนการจัดกิจกรรมระดับย่อยหรือระดับภูมิภาคอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรม ตัวอย่างเช่น การประชุมระดับภูมิภาค/นานาชาติ การสื่อสารมากกว่าหนึ่งภาษา และการจัดงานนิทรรศการ ณ องค์การยูเนสโกสำนักงานใหญ่

 4.3 จะต้องมีการระดมเครือข่ายของยูเนสโก ในประเทศและระดับภูมิภาคในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลอง

 4.4 การเฉลิมฉลองวันครบรอบจะต้องมีการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ขององค์การยูเนสโก และเหตุการณ์สำคัญจะได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การยูเนสโก การรายงานผลกิจกรรม หลังจากเสร็จสิ้นการเฉลิมฉลองวันครบรอบโดยประเทศสมาชิกแล้ว สำนักเลขาธิการ ฯ จะทำการประเมินผลที่ได้รับ และประเมินผลของโครงการว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการลำดับความสำคัญที่กำหนดโดยองค์การยูเนสโก

 4.5 การเฉลิมฉลองที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การยูเนสโกแล้ว สามารถใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของยูเนสโกสำหรับการจัดกิจกรรมการฉลองการครบรอบตามแนวทางที่กำหนด

 4.6 ผู้เสนอสามารถที่จะยื่นเสนอขอรับความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองภายใต้ Participation Programme ขององค์การยูเนสโกตามที่กำหนด (สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากสำนักเลขาฯ)

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2505 ถึง พ.ศ.2562 ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องและร่วมฉลองบุคคลสำคัญ/เหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยทั้งหมด จำนวน 31 รายการ ดังนี้ 

 

1.

ฉลองวันประสูติครบ 100 พรรษา

ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2505 

Prince Damrong Rajanubhab 
 2. ฉลองวันประสูติครบ 100 พรรษา

ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์

ในวันที่ 28 เมษายน 2506

 Naritsara
 3. ฉลองวันพระราชสมภพครบ 200 พรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2511

 Rama II
 4. ฉลองวันพระราชสมภพครบ 100 พรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 1 มกราคม 2524

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

 Rama VI
 5.

ฉลองวันเกิดครบ 200 ปี

ของสุนทรภู่

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2529

 Soonthonphu
6. 

ฉลองวันเกิดครบ 100 ปี

ของพระยาอนุมานราชธน

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2531

 Anumanratchathon
7. 

ฉลองวันประสูติครบ 200 ปี

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2533

 Phra Phoramanuchitchinoros
8. 

ฉลองวันประสูติครบ 100 ปี

พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2534

 Narathip
9. 

ฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ

ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

ในวันที่ 1 มกราคม 2535

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

 king father
10. 

ฉลองครบรอบ 700 ปี

ของการสถาปนาเมืองเชียงใหม่

ในวันที่ 12 เมษายน 2539

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

 Chiangmai
11. 

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

 king41
 12.

ฉลองวันพระราชสมภพครบ 100 พรรษา

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2543

 king mother
 13.

ฉลองครบชาตกาล 100 ปี

ของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พยมยงค์

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2543

 preedephanomyong
 14.

ฉลองวันพระราชสมภพครบ 150 พรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 20 กันยายน 2546

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

 King Rama V
 15.

ฉลองวันเกิดครบ 100 ปี

ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ในวันที่ 24 ตุลาคม 2546

 Pin Malakul
 16.

การฉลองวันพระราชสมภพครบ 200 พรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่ 4)

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2547

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

 King Rama IV
 17.

การฉลองครบชาตกาล 100 ปี

ของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา)  

ในวันที่ 31 มีนาคม 2548

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

 Sriburapha
 18.

การฉลองครบรอบชาตกาล 100 ปี

ของท่านพุทธทาส ภิกขุ

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2549

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

 Bhuddhatash
 19.

การฉลองวันประสูติครบ 200 พรรษา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท

ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2551

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

 Wongsathiratsanit
 20.

การฉลองครบรอบชาตกาล 100 ปี

ครูเอื้อ สุนทรสนาน

ในวันที่ 21 มกราคม 2553

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

 Khu Aue
 21.

การฉลองครบรอบชาตกาล 100 ปี

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

ในวันที่ 20 เมษายน 2554

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

 Khuklit Pramote
 22.

การฉลองวันพระราชสมภพครบ 150 พรรษา

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ในวันที่ 10 กันยายน 2555

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

 Phaphanwasa
 23.

การฉลองครบรอบชาตกาล100 ปี

หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

 Boonlue
24.

การฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้า 

ในการประกอบพระราชกรณียกิจในประเทศไทย หลังจากเสด็จกลับจากการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ

ในวันที่ 20 เมษายน 2457

และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบรอบ 10 ปีนักษัตรในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

เสนอโดยสถาบันพระปกเกล้า 

 

 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)


King Rama VII
25

การเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบ 150 ปี วันที่ 1 มกราคม 2556 

สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (การศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรี การศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์)

วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาธารณสุขสำหรับประชาชนทั่วไปและสตรี)

และสังคมและมนุษย์ศาสตร์ (สถานะของสตรี)

เสนอโดยราชินีมูลนิธิ 

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)


prapiya1
26.

การฉลองครบรอบ 100 ปีชาตกาล ในปี พ.ศ. 2558

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรเสนอ

เนื่องจากเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม โดยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)


Ngamjit
27.

การเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี ชาตกาล

ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 

 

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
28.

การเฉลิมฉลองวันครบรอบ 150 ปี ชาตกาล

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)

ในวันที่ 16 เมษายน 2560

วันครบรอบการจากไป 100 ปี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 
29.

การเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี ชาตกาล

นายกำพล วัชรพล

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กำพล วัชรพล 
30

การเฉลิมฉลองวันครบรอบ 150 ปีชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

(150th anniversary of the birth of the Venerable Ajaan Mun Bhuridatta Thera, monk, 1870-1949)

ในวันที่ 20 มกราคม 2563

 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

Ajaan Mun Bhuridatta Thera 02 
31

การเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (100th anniversary of the death of His Royal Highness Prince Vajirananavarorasa, 1860-1921)

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษการเสนอประวัติและรายละเอียดในการเสนอชื่อ)

Krom Phraya Vajirañāṇavarorasa 

 

 

 

------------------------------------สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

26 พฤศจิกายน 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking