โครงการเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีแห่งชาติของยูเนสโก (Associated Schools Project Network : ASPnet)

ASPnet 25 7 2562

โครงการเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีแห่งชาติของยูเนสโก
(Associated Schools Project Network : ASPnet)

          องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เป็นองค์การชำนัญพิเศษองค์การหนึ่งของสหประชาชาติ ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างและรักษาสันติภาพด้วยความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมได้เสนอโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2492 จุดประสงค์ของโครงการคือการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับปัญหาของโลกและประเทศต่าง ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน กระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับชาติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และสันติภาพระหว่างชาติ โดยให้สถานศึกษาที่เป็นสมาชิกโครงการในแต่ละรัฐสมาชิกของยูเนสโกจัดทำโครงการพิเศษและจัดกิจกรรมสำหรับเป็นต้นแบบในการเรียนการสอนเกี่ยวกับปัญหาของโลกที่สหประชาชาติเสนอแนะให้พิจารณา เช่น เรื่องสิทธิมนุษยชน สันติภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในปี พ.ศ.2469 องค์การยูเนสโกเริ่มดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในสถาบันการศึกษาเป็นปีแรกและมีสถานศึกษาที่สมัครเป็นสมาชิกจำนวน 30 แห่งใน 15 ประเทศ ต่อมาได้ขยายจำนวนสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกมากขึ้น จนถึงปัจจุบันมีสถานศึกษาหลายระดับเป็นสมาชิกโครงการนี้จำนวนกว่า 11,500 สถาบัน กว่า 182 ประเทศ

          ประเทศไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของโครงการการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติหรือเรียกโดยย่อว่าโครงการ UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) ในปี พ.ศ. 2501 โดยมีวิทยาลัยครู 2 แห่งแรกที่เข้าร่วมโครงการคือ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา และวิทยาลัยครูอุบลราชธานี และในปี พ.ศ. 2506 โครงการจึงได้ขยายไปสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ปัจจุบันมีสถานศึกษาต่าง ๆ จำนวน 128 แห่งที่เป็นสมาชิกของโครงการประกอบด้วย โรงเรียนมัธยม โรงเรียนประถม สถาบันราชภัฏ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาเอกชน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. ข้อมูลโครงการ
2. รายชื่อสถานศึกษาของประเทศไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย
3. รายชื่อสถานศึกษาของยูเนสโก
4. ASPnet Strategy 2014-2021
5. A Teacher's guide on the prevention of violent extremism
6. Schools in action Global Citizens for Sustainable Development. A Guide for Teachers
7. Schools in action, global citizens for sustainable development - a guide for students


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking