×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

บทบาทของไทยในองค์การซีมีโอ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งองค์การ และได้ให้ความสำคัญกับองค์การดังกล่าว โดยได้สนับสนุนที่ตั้งสำนักเลขาธิการองค์การซีมีโอในประเทศไทยตามความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2510 และในปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำการบูรณะอาคารที่เป็นที่ตั้งสำนักเลขาธิการขององค์การ (อาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯด้วย) และได้เปลี่ยนชื่ออาคารจากอาคารดาราคารเป็น อาคาร 100 ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เพื่อรำลึกถึงผู้แทนประเทศไทยที่มีบทบาทในการก่อตั้งองค์การ คือ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยในขณะนั้น

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2510 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ไทยรับเป็นเจ้าภาพโครงการระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนของซีมีโอ (ทรอปเมด) โดยมีสำนักงานอยู่ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซี่งปัจจุบันได้ปรับเป็นเครือข่ายระดับภูมิภาค ต่อมาปี พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในการรับเป็นเจ้าภาพโครงการระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา) เมื่อปี พ.ศ. 2528 และได้จัดสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานที่เทเวศร์ ติดกับหอสมุดแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2531 ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาของซีมีโอ (ไรเฮด)

ในการเป็นเจ้าภาพสำนักเลขาธิการซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคต่างๆ อีก 3 ศูนย์ ทำให้ประเทศไทยต้องชำระเงินสนับสนุนสำนักงานและกิจกรรมของศูนย์ดังกล่าวได้แก่ ศูนย์สปาฟา ทรอปเมด ส่วนการสนับสนุนศูนย์ไรเฮด ได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ทบวงมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ชำระเงินอุดหนุนให้กับองค์การมาโดยตลอดซึ่งหากคิดตามดัชนีค่าบำรุงของสมาชิก ประเทศไทยเป็นประเทศที่ชำระค่าบำรุงสูงสุด คือ ร้อยละ 25 นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ชำระเงินอุดหนุนให้กองทุนพัฒนาการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Educational Development Fund : EDF) โดยการผูกพันด้วย

ในด้านการบริหารประเทศไทยได้มีบทบาทสำคัญ โดยการจัดส่งผู้แทนเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอมาแล้ว 5 คน คือ
1. ศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ (ธันวาคม 2508 – มกราคม 2511)
2. ศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินทร์ (กุมภาพันธ์ 2511 – มีนาคม 2512)
3. พลเอกเนตร เขมะโยธิน (มกราคม 2513 – กุมภาพันธ์ 2515)
4. ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ (กุมภาพันธ์ 2524 - กุมภาพันธ์ 2530)
5. ดร. สุภารักษ์ รัชอินทร์ (มิถุนายน 2540 – พฤษภาคม 2544)

ในปี 2554 ดร.วิทยา จีระเดชากุล จากประเทศไทย จะเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการซีมีโอ สืบต่อจาก Dato Ahamad bin Sipon จากมาเลเซีย ตามมติที่ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 45 ในปี 2553
 

 

โครงการ โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(SEAMEO Community Involve Programme)
เริ่มต้นโครงการ ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาครู ทักษะของครูในการพัฒนาการเรียนของนักเรียน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูใหญ่ในการจัดการโรงเรียน 3. ปรับปรุงให้อุปกรณ์การเรียนมีความทันสมัยมากขึ้น 4. พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของเด็กในการเรียน 5. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาของเด็ก

การดำเนินงาน

โดยการคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เช่น ทุนและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของโรงเรียน ให้คำแนะนำ ปรับปรุงความพร้อม ความสามารถของนักเรียนโดยเน้นเรื่องสุขภาพ จัดหาหนังสือและอุปกรณ์ให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมให้การฝึกอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตแก่บุคลากรในโรงเรียน
(ดูสรุปการดำเนินงาน)

   
โครงการ โครงการความร่วมมือระดับคุณภาพว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ (QEE)
เริ่มต้นโครงการ   ริเริ่มโครงการโดยประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2545 - ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์

จุดเน้นที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ด้านการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและวิธีการมีส่วนร่วมของบุคลากร เนื้อหาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน ความสามารถของครูและระบบตอบแทน และการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เครือข่ายในประเทศสมาชิกของซีมีโอ ได้ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา

การดำเนินงาน

ประเทศไทยมีสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายระดับชาติ จำนวน 315 แห่ง ได้มีการจัดสัมมนาและประชุมปฏิบัติการหลายครั้ง ทั้งในระดับชาติและภูมิภาค โดยเมื่อปี 2546 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาในระดับภูมิภาคเป็นครั้งแรก ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้แทนโรงเรียนเครือข่ายของประเทศสมาชิกได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นับได้ว่าประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง สำหรับประเทศสมาชิกอื่น เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ก็ได้ไปขยายผลเช่นกัน
(ดูสรุปการดำเนินงาน)

   
โครงการ โครงการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
(To Reach the Unreached in Southeast Asia and Achieve Education for All Goals by 2015) 
เริ่มต้นโครงการ   
วัตถุประสงค์ 

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การดำเนินงาน

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การซีมีโอและอาเซียน  ประกอบด้วยโครงการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยประเทศสมาชิกซีมีโอและอาเซียนรับเป็นเจ้าภาพในแต่ละโครงการ จำนวน 10 โครงการ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติต่างๆ โดยประเทศไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการ
1. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในชนบทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. โครงการการจัดการศึกษา การดูแล และการให้บริการการปรึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV และเอดส์
(ดูสรุปการดำเนินงาน)

   
โครงการ  โครงการ “ภาษาแม่เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุทธศาสตร์และการสนับสนุน”
(Mother Tongue as Bridge Language of Instruction in Southeast Asian Countries : Policy, Strategies and Advocacy)  
เริ่มต้นโครงการ  โครงการระยะแรก เดือนมิถุนายน 2550 - 2552 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารโลก
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาแนวทางในการกำหนดนโยบายด้านภาษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงลดปัญหาการเรียนซ้ำชั้นและการเลิกเรียนกลางคันและปรับปรุงผลการเรียน

การดำเนินงาน

โครงการระยะแรกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการรวบรวมนโยบายของประเทศต่างๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ภาษาแม่ในการเรียนการสอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาธนาคารโลกตกลงที่จะสนับสนุนเงินในการดำเนินโครงการและกิจกรรมในปี 2553 ให้แก่ประเทศสมาชิกซีมีโอ สำนักเลขาธิการซีมีโอเป็นผู้ประสานการดำเนินการ โดยมีศูนย์ซีมีโอ QTEP ด้านภาษา ที่กรุงจาการ์ต้า เป็นผู้ดำเนินการ รวมทั้งศูนย์อินโนเทค และสปาฟา ทั้งนี้เครือข่ายหน่วยงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชน เช่นยูเนสโก ยูนิเซฟ และคณะทำงานการศึกษาด้านพหุภาษาในเอเชียจะให้การสนับสนุนด้านเทคนิค กิจกรรมดำเนินการประกอบด้วย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมระดับภูมิภาคเพื่อกำหนดแนวทางจัดทำแผน การสนับสนุน การดำเนินการและการประเมินผล Mother tongue-based MLE programmes
(ดูสรุปการดำเนินงาน)

   
โครงการ  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของน้ำสะอาดสำหรับมนุษย์ การพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เริ่มต้นโครงการ  ปี 2548-2551 โดย UN HABITAT สนับสนุนด้านเทคนิคและการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินการที่ตั้งไว้ เริ่มต้นโครงการระยะที่ 2 ปี 2554-2556
วัตถุประสงค์

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายในการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ การพัฒนาคุณภาพของน้ำสะอาด และการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมคุณค่าในการใช้น้ำสะอาด การพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดี การศึกษาด้านสาธารณสุข / สุขอนามัยในโรงเรียนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงาน

องค์การซีมีโอ โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) จัดทำปฏิญญาThe Ministerial Declaration on Value-based Water Education  ต่อมาได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่างองค์การซีมีโอและ UN HABITAT เพื่อร่วมกันส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประโยชน์ การสุขาภิบาล และการศึกษาด้านระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการให้ความรู้เรื่องค่านิยมด้านจริยธรรมในการใช้น้ำให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมทรัพยากรน้ำสำหรับชุมชนเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษในเรื่องน้ำและสุขอนามัย พัฒนา / สร้างจริยธรรมการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า และสุขอนามัยในโรงเรียนสมาชิกของโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ (QEE) ต่อไป
(ดูสรุปการดำเนินงาน)


โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำในศตวรรษที่ 21
เริ่มต้นโครงการ 
วัตถุประสงค์ 

เตรียมความพร้อมของผู้บริหารการศึกษาของไทยและในภูมิภาคเพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งกำหนดเป้าหมายภายในปี 2558 โดยเน้นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ และทักษะจำเป็นในด้านการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาสถาบันการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายผู้บริหารการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

การดำเนินงาน

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับองค์การซีมีโอ และศูนย์ภูมิภาคของซีมีโอดำเนินโครงการฝึกอบรมให้แก่ ผู้บริหารการศึกษาทั้งของไทยและในอาเซียน หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารการศึกษา ภาวะผู้นำ เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับผู้บริหาร
(ดูสรุปการดำเนินงาน)

   
Friday, 05 November 2010 09:49

ความเป็นมา

Written by

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ
(Southeast Asian Ministers of Education Organization : SEAMEO)

 

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีมีโอ เป็น องค์การระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 ภายใต้การตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้มีการลงนามในกฎบัตรโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เมื่อปี 2511

นอกจากองค์การซีมีโอจะเป็นองค์การระหว่างประเทศส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว องค์การซีมีโอยังเป็นองค์กรโดยชอบตามกฎหมายที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ การที่รัฐบาลได้ให้สัตยาบันกฎบัตร โดยรัฐมนตรีศึกษาเป็นผู้ลงนาม ทำให้เกิดพันธะผูกพันในฐานะประเทศสมาชิกและทำให้รัฐบาลของแต่ละประเทศยอมรับข้อผูกพันต่างๆ เมื่อรัฐมนตรีศึกษาจากประเทศสมาชิกได้มาประชุมกันในสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Council : SEAMEC) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้วางนโยบายในการกำหนดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของซีมีโอ

ปัจจุบันองค์การซีมีโอมีสมาชิก (Member Country) รวม 11 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์ เลสเต้ มีสมาชิกสมทบ (Associate Member) 8 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ เยอรมัน นอร์เวย์ และ สเปน มีหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ (Affiliate Member) 1 แห่ง คือ สภาระหว่างประเทศด้านการศึกษาทางไกล (International Council on Distance Education : ICDE) และ Partner Country คือ ญี่ปุ่น

 

การก่อตั้งและการพัฒนาขององค์การ
ในเดือนพฤศจิกายน 2508 รัฐมนตรีศึกษาและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการวางแผนด้านเศรษฐกิจจากประเทศเอเชียได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมของยูเนสโกที่กรุงเทพฯ และในขณะนั้น หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ถือโอกาสเชิญรัฐมนตรีศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 5 ประเทศ คือ ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม มาประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีศึกษาเหล่านั้นยังไม่แน่ใจว่าจะก่อตั้งองค์การในลักษณะใด แต่ถ้าดูจากผลการประชุมในครั้งนั้น คำว่า Southeast Asian Ministers of Education Council (SEAMEC) หรือ ซีเมค ซึ่งหมายถึงสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มเป็นที่รู้จักแล้ว แม้ว่าจะยังไม่มีการดำเนินการที่ยิ่งใหญ่ก็ตาม ในการประชุมครั้งนั้น รัฐมนตรีศึกษายังได้หารือร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอแนะให้สถาบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางแห่งดำเนินโครงการระดับภูมิภาคโดยผู้เชี่ยวชาญของประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสนใจ เป็นที่น่าสังเกตว่า หลายสถาบันที่รัฐมนตรีศึกษาได้กล่าวถึงในโอกาสนั้น ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์และโครงการต่างๆ ของซีมีโอในช่วงต่อมาซึ่งในปัจจุบันให้บริการในระดับภูมิภาคแก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลังจากการประชุมครั้งแรก ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2508 ได้มีการจัดตั้งสำนักเลขาธิการชั่วคราว (Interim Secretariat) ขึ้นที่กองแผนงาน กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย โดยมี ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นผู้อำนวยการชั่วคราว สำนักเลขาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมเสนอโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาค

ในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2 ที่กรุงมะนิลา ในเดือนพฤศจิกายน 2509 ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาองค์การรัฐมนตรีศึกษา เนื่องจากทั้ง 6 ประเทศได้ตกลงที่จะร่วมกันจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ โดยใช้ชื่อว่า องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้มีการร่างกฎบัตรขึ้น พร้อมที่จะลงนามในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งต่อไป และในระหว่างนั้น เจ้าหน้าที่องค์การชั่วคราวซึ่งมาจากประเทศต่างๆ ได้จัดเตรียมแผนพัฒนาโครงการสำหรับศูนย์และโครงการต่างๆ ในระดับภูมิภาค สำนักเลขาธิการชั่วคราวได้ให้ความร่วมมือ ในการจัดสัมมนาระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการกำหนดแผนพัฒนา นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมเสนอโครงการสำหรับศูนย์ระดับภูมิภาคและโครงการต่างๆ ดังนี้

1. สถาบันบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Regional Graduate School of Engineering of Southeast Asia)

2. ศูนย์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับเวชศาสตร์เขตร้อน
(Southeast Asian Regional Center for Tropical Medicine)

3. สถาบันระดับภูมิภาคเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยในด้านการเกษตร
(Regional Institute for Graduate Study and Research in Agriculture)

4. สถาบันอุดมศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast Asian Institute of Higher Education)

5. ศูนย์ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Regional Center for Education in Science and Mathematics)

6. ศูนย์ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
(Regional English Language Center)

7. ศูนย์พัฒนาหนังสือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast Asian Book Development Center)

8. สถาบันระดับภูมิภาคเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
(Regional Institute of Educational Radio and Television)

9. การประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
(Instructional Materials Workshop)

10. การสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับการวางแผนด้านการศึกษาและการประเมินกำลังคน ครั้งที่ 2
(The Second Southeast Asian Regional Manpower Assessment and Educational Planning Seminar)

ในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2 สำนักเลขาธิการชั่วคราวได้เสนอโครงการทั้ง 10 โครงการเพื่อพิจารณา ซึ่งบางโครงการได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการในระยะต่อมา บางโครงการได้รับความสนใจและบางโครงการได้รับการยับยั้งไว้ก่อน

การจัดตั้งองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้
1. ร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ

2. ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในโครงการที่จะก่อประโยชน์ร่วมกันในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมตลอดจนช่วยเหลือประเทศสมาชิกใน
การพัฒนากิจกรรมด้านการศึกษา
3. ถ่ายทอด เผยแพร่ และเพิ่มพูนความรู้
4. พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

กลไกการดำเนินงานขององค์การ
องค์การซีมีโอมีหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงาน ดังนี้

1. สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Council : SEAMEC)
สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ สภาซีเมค ประกอบด้วยรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิกทุกประเทศโดยมีรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิก 1 คนดำรงตำแหน่งประธานสภา วาระคราวละ 1 ปี หมุนเวียนกันไป สภาจะมีการประชุมปีละ 1 ครั้ง โดยประเทศสมาชิกจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในประเทศของตน สภาจะทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายขององค์การ พิจารณาอนุมัติโครงการ ตลอดจนงบประมาณการใช้จ่ายของสำนักเลขาธิการ ศูนย์และโครงการระดับภูมิภาคขององค์การ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่แต่งตั้งประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคและโครงการระดับภูมิภาค ทั้งนี้ โดยหลักการ การดำเนินการต่าง ๆ จะเป็นไปตามมติที่ประชุมสภา ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาซีเมค จำนวน 6 ครั้ง ครั้งแรกใน พ.ศ. 2517 ณ กรุงเทพฯ ครั้งล่าสุด ในปี พ.ศ. 2545 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งต่อไปจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 44 ในปี พ.ศ. 2552
2. สำนักเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Secretariat : SEAMEO Secretariat)
สำนักเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือสำนักเลขาธิการซีมีโอตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย มีผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าสำนักงาน ซึ่งสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศสมาชิก ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมีฐานะเป็นผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในนามองค์การ

โดยปกติ ผู้อำนวยการจะมีวาระคราวละ 3 ปี (สามารถขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งได้ครั้งละ 1 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง) และหมุนเวียนกันระหว่างประเทศสมาชิก ผู้อำนวยคนปัจจุบันคือ Dato’ Dr Ahamad bin Sipon) โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการและการตลาด และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสื่อสาร ช่วยดูแลสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่เป็นสำนักงานกลางรับผิดชอบงานการบริหารขององค์การและบริหารงานตามนโยบายที่สภากำหนดไว้ จัดหาเงินทุนสำหรับดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์และโครงการระดับภูมิภาคของซีมีโอ ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างซีมีโอและองค์การอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันจัดวางแผนและพิจารณาข้อเสนอของการจัดโครงการชั่วคราวต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค ได้แก่ โครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-formal Education Program) ระหว่างปี 2521 – 2526 โครงการนำร่องว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบผสมผสานโดยอาศัยชุมชนเป็นหลัก (SEAMEO Pilot Project Integrated Community-based Human Resource Development) มีระยะการดำเนินงานเป็นเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2528 – 2532 โครงการนี้ได้รับความสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลแคนาดา โครงการความร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศสในการจัดระบบและจัดอบรมเพื่อควบคุมรักษาสภาพแวดล้อมโดยอาศัยข้อมูลจากดาวเทียมในการตรวจติดตามการทำลายป่า ซึ่งเป็นโครงการดำเนินงาน 3 ปี ระหว่างปี 2532 – 2535 และมีการจัดทำแผนยุทธวิธีของซีมีโอ สำหรับปี 2534 – 2543 เพื่อให้การดำเนินงานของซีมีโอมีการพัฒนาและตรงตามความต้องการของประเทศสมาชิกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปัจจุบันสำนักเลขาธิการกำลังดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมในชุมชนของซีมีโอ ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มตั้งแต่ปี 2540 เพื่อผลักดันให้ซีมีโอมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในชนบท โดยในประเทศไทย สำนักเลขาธิการได้รับอุปถัมภ์โรงเรียนบ้านปรือวาย จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2543 และเมื่อโรงเรียนได้รับการพัฒนาจนสามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วในปี พ.ศ. 2543 สำนักเลขาธิการซีมีโอจึงได้รับอุปถัมภ์โรงเรียนบ้านซับสนุ่น จังหวัดสระบุรี โดยได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเสนอโรงเรียนและสำนักเลขาธิการซีมีโอเป็นผู้คัดเลือก โดยพิจารณาจากขนาดของโรงเรียนที่ไม่ใหญ่นักและความเป็นไปได้ในการพัฒนา และตั้งแต่สำนักเลขาธิการได้รับอุปถัมภ์โรงเรียนดังกล่าว ได้สนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนได้รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งที่สำนักเลขาธิการซีมีโอจัดและของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ เช่น ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

Friday, 05 November 2010 09:43

สมาชิก(เดิม)

Written by

ปัจจุบันองค์การซีมีโอมีสมาชิก (Member Country) รวม 11 ประเทศ คือ

1. บรูไน ดารุสซาลาม

2. กัมพูชา

3. อินโดนีเซีย

4. ลาว

5. มาเลเซีย

6. สหภาพพม่า

7. ฟิลิปปินส์

8. สิงคโปร์

9. ไทย

10. เวียดนาม

11. ติมอร์ เลสเต 

มีสมาชิกสมทบ (Associate Member) 8 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ เยอรมัน นอร์เวย์ และสเปน และมีหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ (Affiliate Member) 1 แห่ง คือ สภาระหว่างประเทศด้านการศึกษาทางไกล (International Council on Distance Education : ICDE) และมี Partner country คือ ญี่ปุ่น

 

Friday, 05 November 2010 09:42

กฏบัตร(เดิม)

Written by

ในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2511 ได้มีการเสนอแผนพัฒนาโครงการ 4 แผน และในโอกาสนั้นเองได้มีพิธีลงนามในกฎบัตรของซีมีโอของรัฐมนตรีศึกษาจากอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2511 นอกจากนี้สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังได้ให้ความเห็นชอบที่จะจัดตั้งสำนักเลขาธิการถาวรของ องค์การ หรือสำนักงานซีเมส (Southeast Asian Ministers of Educational Secretariat : SEAMES) ที่กรุงเทพฯ และได้แต่งตั้งผู้อำนวยการประจำ

ในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนมกราคม 2512 มีการประกาศสถานภาพโดยชอบตามกฎหมายขององค์การอย่างเป็นทางการ มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาครั้งก่อนหน้า และสภาได้ให้ความเห็นชอบแผนที่จะจัดตั้งศูนย์ระดับชาติของซีมีโอโดยชอบตามกฎหมาย หลังจากการประชุมครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ นิมมานเหมินทร์ ได้พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการซีเมส เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งได้มีการแต่งตั้ง พลเอกเนตร เขมะโยธิน เป็นผู้อำนวยการซีเมสคนใหม่ในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนมกราคม 2513

คนแรกคือ ศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ นิมมานเหมินทร์ และในปีเดียวกันนั้นยังได้มีการประกาศก่อตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร (Governing Board) ของศูนย์เพื่อดำเนินโครงการและวางนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเดือนตุลาคม 2511 ได้มีการให้สัตยาบันต่อกฎบัตรของซีมีโอซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่ได้รับการยืนยันสถานภาพโดยชอบตามกฎหมายแล้วอย่างแท้จริง

 

Thursday, 04 November 2010 11:08

HRD-RECSAM

Written by

 

ปี

ที่

หลักสูตร

 

ระยะเวลา

 

จำนวนผู้เข้าร่วม

2553
Batch II
  -PS 7112 : Lesson Study : Enhancing Instructional Practices in Primary Science Classrooms   5-30 เม.ย.   1
    -SM 3050 : Integrating Information and Communication Technology (ICT) on Students’ Assessment in Secondary Mathematics       1
    -PM 2265 : Realistic Mathematics Education (RME) for Meaningful Learning in Primary Mathematics       1
    -SS 5265 : Assessment in a Constructivist Environment for Teaching and learning in Secondary Science       1
   
  .    
2552
Batch I 
  -SM 6522 : Learning Mathematics in Constructivist Secondary Classrooms   6-31 มิ.ย.   1
    -PS 4120 : Developing Scientific Skills for Meaningful learning in Primary Science       2* 
    -PS 1444 : Exploring Interactions in Science, Technology, Environment and Society (STES) Education for Sustainable Development at the Primary Level       2*
   
       
2552
Batch II
  -PM 7112 : Lesson Study : Enhancing Instructional Practices in Primary Mathematics Classrooms       1
    -PM 5264 : Assessment in Student – Centred Primary Mathematics Classrooms       1
    -SS 2233 : Enhancing Online Teaching and Learning for Secondary Science Teachers       1
    -SS 4120 : Developing Scientific Skills for Meaningful Learning in Secondary Science       1
   
       
2551
Batch I 
  -PM 3494 : Interactive Multimedia for the Teaching and Learning of Primary Mathematics     7 ก.ค. - 1 ส.ค.   1
    -SM 2163 : Problem – Based Learning in Secondary Mathematics       2* 
    -PS 9464 : Development of Instructional Materials to Enhance Active Teaching and learning in Primary Science       1
   
       
2550 -AS-7100:  Action Research:  Enhancing Teaching in Primary and Secondary Science    31 มี.ค.-25เม.ย.  
  2 -PM-6522:  Integrating Constructivism and Meaningful Learning in Student-Centred Primary Mathematics Classrooms       
  -PS-1100:  Promoting Scientific and Technological Literacy (STL) in Primary Students for Lifelong Learning        2
   
       
2550  -AM-9063: Design and Development of Primary and Secondary Mathematics Instructional Technologies    7 ม.ค. - 1 ก.พ.   
  -SM-4264:  Higher Order Thinking and Creative Problem Solving in Student-Centred Secondary Mathematics Classrooms       
  -SS-4034:  Promoting Higher Order Thinking Skills (HOTS) in Secondary Science Learning via Information and Communication Technology (ICT)        1
   
       
2550  -SS-3494 :  Interactive Multimedia for the Teaching and Learning of Secondary Science   2-27 ก.ค.   
  -PM-1265 : Enhancing Primary Students’ Mathematical Communication Constructivistically       
  -SS-1444 : Investigating Interactions in Science, Technology, Environment and Society (STES) Education at the Secondary Level       1
   
       
2550  -AM 7100:  Action Research:  Enhancing Teaching in Primary and Secondary Mathematics   5-30 มี.ค.   1
  -SM 3164:  Enhancing Students’ Understanding and Active Learning in Secondary Mathematics through Selected Hand-Held Technology       3
  -PS 5165:  Diagnostic Assessment in a Constructivist Environment for Teaching and  Learning in Primary Science       5
   
       
2549 -PM 2233:  Enhancing Online Teaching and Learning for Primary Mathematics Teachers   6 พ.ย.-1 ธ.ค.  
  -PM 3222:  Using Information and Communication Technology (ICT) in Teaching and Learning for Understanding in Primary Mathematic      
  -SS 9464:  Development of Instructional Materials to Enhance Active Teaching and Learning in Secondary Science      
   
       
2549  -AS 9063: Design and Development of Primary and Secondary Science Instructional Technologies    3-28 ก.ค.   
  -SM 5264: Assessment in Student-Centred Secondary Mathematics Classrooms       2
  -PS 2234: Visualising Science with Information and Communication Technology (ICT) to Enhance Primary Science Learning       1
   
       
2549 -AS 7100: Action Research: Enhancing Teaching in Primary and Secondary Science    20 ก.พ.-17 มี.ค.   
  -PM 4264: Higher Order Thinking and Creative Problem-Solving in Student-Centred Primary Mathematics Classrooms       
  -SS-6384: Designing and Implementing Project/Problem/
Programme-based Learning in Secondary Science 
     

 *ไปทุนส่วนตัว 1 คน

Page 1 of 7
© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking