×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 758

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

vol9-no2

วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน 2555 - มิถุนายน 2555

วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้จะกล่างถึงการศึกษาและการพัฒนาแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาเซียน หรือชื่อเต็มว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ.2510)

โดยสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ในปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ในปี ค.ศ.2003 (พ.ศ. 2556) โดยผู้นำอาเซียนตกลงกันว่าจะจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ประกอบด้วย 3 เสาหลัก
ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
 
cover_vol9_no1_Oct11-Mar12 วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ ที่ออกเป็นราย 6 เดือน(ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555)
จึงมีบทความในคอลัมน์ต่างๆ เพิ่มขึ้น หากยังคงเปี่ยมไปด้วยสาระและข้อมูลความรู้มากมาย อาทิ งานฉลองจารึกวัดโพธิ์ มรดกความทรงจำแห่งโลก
ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2555 เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดโพธิ์ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกความทรงจำ แห่งโลก เรื่องการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 36 ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยในปีนี้ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เป็นบุคคลสำคัญระดับโลกเรื่องการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การซีมีโอ ครั้งที่ 34 คู่ขนานกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่ 6 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2
และบทความมรดกโลกฉบับนี้จะนำท่านผู้อ่านไปชมอนุสรณ์สถานสำ คัญและมีชื่อเสียงทั่วโลก นั่นคือ ทัชมาฮาลมรดกโลกแห่งราชวงศ์โมกุลในสาธารณรัฐอินเดีย อนุสาวรีย์แห่งความรักที่งามสง่า อลังการ และมีความสวยงามอย่างหาที่ติไม่ได้ และยังเคยถูกจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมของโลกด้วย นอกจากนี้ ยังมีบทความพิเศษจาก รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชรอีก 2 เรื่อง คือ เรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน : คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโปรดติดตามสาระทั้งหมดได้ในเล่มสำหรับบทความพิเศษฉบับนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับการฟื้นฟูบูรณะแหล่งมรดกโลกที่สำคัญของไทย “อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 50 ปีขึ้นในประเทศไทยติดตามได้ในคอลัมน์ In Focus
 
cover-vol8-No4-July-Sep-2011 วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2554
วารสาร
ความร่วมมือในฉบับนี้ขอนำเสนอสถานการณ์การรู้หนังสือในประเทศไทยในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 2554
งานเสวนาวันอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ งานสัมมนาวิชาการโปรตุเกสศึกษา 500 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส
 
cover-8-3-apr-jun-2011

วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2554
วารสารความร่วมมือในฉบับนี้ขอนำเสนอการประกาศยกย่องบุคคลสำคัญของโลกจากประเทศไทยประจำปี 2553 - 2554 จำนวน 2 ท่าน
คือนายเอื้อ สุนทรสนาน ผู้มีผลงานโดดเด่นในสาขาวัฒนธรรม (เฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปีชาตกาลไปเมื่อปี 2553) และศาสตราจารย์พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่มีผลงานโดดเด่นใน 4 สาขาได้แก่ การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ดังนั้นในวาระครบ 100 ปีชาตกาลในวันที่ 20 เมษายน 2554 ยูเนสโกจึงได้ประกาศให้นานาชาติร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว สำหรับประเทศไทยก็มีกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณชองท่านต่อเนื่องทั้งปี นอกจากนี้ยังมีการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก จัดทำแสตมป์ชุด 4 ดวง ฯลฯ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิในและน่ายินดียิ่งของชาวไทยที่บุคคลสำคัญมีชื่อเสียงขจรไกลได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองดังกล่าว ด้วยการนำเสนอบทความเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติคุณของท่านไว้ในคอลัมน์ In Focus

 
cover-8-2-jan-mar-2011 วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2554
วารสารความร่วมมือในฉบับนี้ขอนำเสนอการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของการศึกษาประเทศไทย
ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งประวัติศาสตร์อีกคราวหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของการศึกษาเพื่อปวงชนที่่ทั่วโลกได้ตั้งเป้าหมายไว้
ในปฏิญญาจอมเทียน (ประเทศไทย พ.ศ. 2533) จนถึงปริญญาดาการ์ (ประเทศเซเนกัล พ.ศ.2543) โดยมีผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาจาก 34 ประเทศ รวมทั้งรัฐมนนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือเพื่อพัฒนาจากประเทศในทวีปต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม อีกทั้งยังได้รับพระมหายังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเ้นิืนไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดด้วย และการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้เป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งในในการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจังจนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย และเป็นโอกาสอันดีที่จะเผยแพร่ให้ประเทศต่างๆ รับรู้ถึงการส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม โดยเราได้นำสาระและบรรยากาศการประชุมฯ มาฝากไว้ในคอลัมน์ In Focus
 

[2552-2553]2550-51] [2548-49] [2546-47]

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking