×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 758

หนังสือเก่า/สิ่งพิมพ์เก่า

หนังสือเก่า/สิ่งพิมพ์เก่า (1)

แนะนำหนังสือและสิ่งพิมพ์เก่าที่น่าสนใจ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สามารถดาวน์โหลด หรือยืมได้ที่ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 เช่น

BABYS FOOD TALE1

baby's food for good health (ACCU)

อาหารของทารกเพื่อสุขภาพที่ดี : เป็นอีกหนึ่งหนังสือการเลี้ยงดูบุตร และเด็กเล็กเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดี แข็งแรง และส่งเสริมการทานอาหารที่มีประโยชน์

ดาวน์โหลด

 
Division 45

45 ปี กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ : จุดเริ่มของงานการต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2491 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและหน่วยประสานงานด้านงานต่างประเทศระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับรัฐบาล องค์การ และหน่วยงานต่างๆ ของต่างประเทศ

ดาวน์โหลด


save the girls

ช่วยเด็กหญิงไว้ ก่อนจะสาย เด็กหญิงในภาวะยากลำบาก : ปัญหาของเด็กในประเทศกำลังพัฒนา

เราทั้งหลายมักคิดกันว่า การนำมนุษย์มาเป็นทาส เป็นสิ่งที่มีแต่ในสมัยโบร่ณเท่านั้น แต่ปรากฏว่าในยุคโลกาภิวัฒน์ปัจจุบัน ยังมีระบบค้าทาสสมัยใหม่ในประเทศกำลังพัฒนา หลายประเทศซึ่งมีความโหดร้านทารุณกว่าในอดีต เพราะเป็นการนำสตรีและเด็กหญิงไปใช้ในธุรกิจทางเพศ

ดาวน์โหลด


Feedback on the study

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติความร่วมมือกัน และสันติภาพและการศึกษาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐาน

ที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 18 ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ที่กรุงปารีส ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2517

ดาวน์โหลด


 Early life 25 3 2559

ชีวิตในวัยเยาว์ หนทางสู่การเริ่มต้นชีวิตที่สดใส การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กในประเทศที่กำลังพัฒนา

ดร.โรเบิร์ต ไมเยอร์ส เป็นผู้ประสานของกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วย การพัฒนาและการดูแลเด็กในวัยแรกเริ่ม ณ กรุงนิวยอร์ก เขาเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางทั้งในงานภาคสนามและภาควิจัย ร่วมกับมูลนิธิฟอร์ด และยูนิเซฟ ปัจจุบัน ดร.ไมเยอร์สเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษาวิชาการของยูเนสโก ในโครงการเพื่อเด็กในวัยเยาว์ และสภาพแวดล้อมในครอบครัว

ดาวน์โหลด


 The Constitution of the United Nations Educational 25 3 2559

ธรรมนูญขององค์การศึกษาฯ สหประชาชาติ และ กฏบัตรของคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เป็นหนึ่งในทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ มีความรับผิดชอบระหว่างประเทศเกี่ยวกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ยูเนสโกได้เริ่มใช้รัฐธรรมนูญครั้งแรกในปี 2489 เพื่อกำหนดสิทธิ และหน้าที่ขององค์การและประเทศสมาชิกที่พึงมีต่อกัน

ดาวน์โหลด


Make peace with us 25 3 2559

สร้างสันติด้วยมือเรา คู่มือสันติวิธีสำหรับนักปฏิบัติการไร้ความรุนแรง
สันติวิธีหรือการไม่ใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน เพราะเป็นวิธีการที่มิได้แสวงหาหลักประกันแห่งความสำเร็จและความปลอดภัยจากการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ ขณะที่วิธีอันรุนแรงอาศัยพลังอำนาจจากวัตถุ ซึ่งส่งผลให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เช่น ปืนผาหน้าไม้และลูกระเบิด สันติวิธีกลับมุ่งใช้พลังอำนาจกับสิ่งซึ่งเป็นนามธรรม

ดาวน์โหลด

 
20th UNESCO  จันทร์เกษมฉบับพิเศษ งานฉลองวันครบรอบ 20 ปี ของ องค์การ ยูเนสโก

จันทรเกษมของกองเผยแพร่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อร่วมงานฉลองวันครบรอบ 20 ปี ขององค์การ ยูเนสโก ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509

ดาวน์โหลด
 
Thai EFA Re2000  รายงานฉบับย่อการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ.2543 (EFA2000) ของประเทศไทย

ในปีพ.ศ.2533 องค์การยูเนสโกและประเทศสมาชิกกว่า 150 ประเทศ ได้ร่วมกันรับรองปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) ที่จอมเทียน ประเทศไทย ปฏิญญาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของปวงชน และในปีพ.ศ.2543 เป็นปีที่ครบรอบทศวรรษของการประกาศปฏิญญาโลกขององค์การยูเนสโก จึงได้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาดังกล่าว

ดาวน์โหลด

 
Jomtien Declaration ปริญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนและการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความร้องการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน (World Declaration on Education for All and Framework for Action to Meet Basic Learning Needs) ผลิตขึ้นในระหว่างการประชุมโลก เรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน วันที่ 5-9 มีนาคม 2533 ณ หาดจอมเทียน ประเทศไทย

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระดับโลกมาแล้วถึง 5 ครั้ง และได้มีการปรับปรุง แก้ไข เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญประกอบการประชุมระดับโลก เรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน ณ หาดจอมเทียน ประเทศไทย โดยมีองค์การยูเนสโก ยูนิเซฟ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และธนาคารโลก เป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศต่างๆ ทั้วโลกกว่า 1,500 คน ร่วมกับปรับปรุง เสนอข้ิอคิดเห็นและให้การรับรองในสาระสำคัญของเอกสาร เพื่อเป็นแนวทางและหลักการในการร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อปวงชนให้สำเร็จทั่วโลกภายในปี ค.ศ.2000

ดาวน์โหลด

 
 con001  ธรรมนูญขององค์การยูเนสโกและกฎบัตรของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ
(พิมพ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530)

องค์การยูเนสโกได้เริ่มใช้ธรรมนูญครั้งแรกเมื่อปี 2489 เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ขององค์การและประเทศสมาชิกที่พึงมีต่อกัน และจากการที่ยูเนสโกมีประเทศสมาชิกในทุกภูมิภาคทั้วโลและประเทศสมาชิกส่วนใหญ่มีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติของตน จึงได้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแห่งชาติขึ้น โดยกำหนดหน้าที่ที่สำคัญเพื่อเป็นแนวทางสำหรับความรับผิดชอบของรัฐบาลประเทศสมาชิก สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จึงได้จัดแปลและพิมพ์ธรรมนูญยูเนสโกและกฎบัตรคณะกรรมการแห่งชาติฯ ขึ้นเพื่อมุ่งให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจโดยทั่วไป

ดาวน์โหลด

 
Office-of-PD-2529-01 สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
ผลิตขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529

หนังสือเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนะรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ภาระหน้าที่ การปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

 
unesco-info

ยูเนสโกกับโลกของเรา (How UNESCO sees a world for everybody)
จัดแปลและเรียบเรียงขึ้นในปี 2524
หนังสืออ่านสำหรับเด็ก เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานขององค์การสหประชาชาติ และยูเนสโก งานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนนับล้านๆ คน ต้องดูแลงานหลายๆ อย่าง เช่น ด้านอาหาร เกษตร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ดาวน์โหลด

 
moe-1976 A History of Thai Education : April 1, 1976

หนังสือประวัติกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2519 ในโอกาสครบรอบ 84 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด

 
UNESCO-SEAMES-Building หนังสือที่ระลึกในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานยูเนสโก-ซีเมส
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2512

หนังสือเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างและตั้งสำนักงานส่วนภูมิภาคของ" ยูเนสโก" และ "ซีเมส" บนเนื้อที่ประมาณ 6.2 ไร่ อาคาร 5 ชั้น สี่เหลี่ยม โดยมี ฯพณฯ จอมพลถนอม กิติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี

ดาวน์โหลด

 
MOE-2435 หนังสือประวัติกระทรวงศึกษาธิการ
จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฉลองวันครบหกสิบปีของกระทรวง
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2495

หนังสือรวบรวมประวัติของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดพิมพ์ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี และมีพลโทมังกร พรหมโยธี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด

 
© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking