×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

Monday, 28 September 2009 17:41

งานวิจัยด้านต่างประเทศ

ชื่องานวิจัย

ปีที่จัดทำ

ASEAN-research-2013 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากร เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน
เริ่มการวิจัยตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2554 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 10 บท ที่ครอบคลุมการศึกษาวิจัย 6 ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่ มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีภาคบริการด้านการศึกษาของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนทุกระดับ 2) เพื่อศึกษาลักษณะและขอบเขตการเปิดเสรีภาคบริการด้านการศึกษาของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน กรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (AFAS)ในบริการทุกรูปแบบ (Mode of Supply) 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อดี ข้อเสียและผลกระทบจากการเปิดเสรีภาคบริการ ภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน และ 4) เพื่อศึกษาระดับและขอบเขตการเปิดเสรีภาคบริการ สาขาบริการการศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทย และแนวทางการพัฒนาการศึกษารองรับการเปิดเสรีภาคบริการด้านการศึกษาทั้ง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร และรูปแบบการจัดการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกระทรวงศึกษาธิการสามารถนาไปเป็นแนวทางในการกา หนดเป็นนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าและบริการในกรอบอาเซียน
 2554    
 
 
neighbor-strategy-del

รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน

ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552
 
 
 research-hub-neighbouring 01 jpg

การศึกษาความพร้อมของสถาบันการศึกษาของไทยในการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
- เล่มกรณีศึกษา การศึกษาความพร้อมของสถาบันศึกษา
- เล่มสมบูรณ์ การศึกษาความพร้อมของสถาบันศึกษา
- เล่มสำหรับผู้บริหาร การศึกษาความพร้อมของสถาบันศึกษา

ที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

 2551
 
 
RTEmagicC_Pict0001_02_JPG การวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 2550
 
 
     
     

 

 

 

 

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking