×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ

icon-search-book

 

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ

(Library and International Documentation Centre)

 

ตั้งอยู่ที่ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)

(ดาวน์โหลดแผ่นพับเกี่ยวกับของห้องสมุด)

 

        สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทส สป. เป็นหน่วยประสานการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังปฏิบัติภารกิจในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) มีอำนาจหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการศึกษากับต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาของประเทศไทยกับต่างประเทศ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ และข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน 

        จากภารกิจสำคัญข้างต้น ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ จึงเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และเอกสารแก่ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ที่มาจากองค์การและหน่วยงานต่างประเทศทั้งยูเนสโก ซีมีโอ อาเซียน เป็นต้น โดยได้เปิดให้บริการครั้งแรกที่อาคารสำนักงานกองการสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. (เดิม) เนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์) และผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก (Mr.Amadou-Mahtar M'Bow) ได้เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2526 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2533 ได้ย้ายที่ทำการห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติมาตั้งอยู่ ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 จนถึงปัจจุบัน 

        ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ  บริการหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะหนังสือและวารสารเกี่ยวกับองค์การยูเนสโกและซีมีโอ องค์การสหประชาชาติและหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ เป็นต้น ปัจจุบัน ห้องสมุดฯ ได้ให้บริการหนังสือที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งหนังสือพระราชนิพนธ์ วิชาการ หนังสื่อสารคดี และหนังสือประเภทอ่านเพื่อความบันเทิง รวมถึงสื่อโสตทัศนวัสดุ และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self-access Learning Centre ซึ่งให้บริการ Internet ความเร็วสูงเพื่อสืบค้นข้อมูล และเรียนรู้ภาษาต่างๆ ด้วยตนเอง

การใช้บริการห้องสมุด

1. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ ได้แก่ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไป

2. ผู้มีสิทธิ์ยืมหนังสือ ได้แก่ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (เฉพาะที่เป็นสมาชิกห้องสมุดฯ) บุคคลภายนอกมีสิทธิ์ยืมได้ โดยได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดฯ

3. การยิมหนังสือสามารถยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม ภายใน 7 วัน หากเกินกำหนดจะเสียค่าปรับ

สนใจขอเชิญใช้บริการอ่าน หรือ สมัครเป็นสมาชิกเพื่อยืมหนังสือที่ได้ที่ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3

รายชื่อหนังสือใหม่ในห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

 

 book new oct 2557-1   รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำปี 2558/1  
from-library   รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำปี 2557/1 / 2 book 2556-1 รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำปี 2556/ 1 / 2
book 2554-1   รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำปี 2554/1 book 2555-1 รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำปี 2555/1
book 2552-1    รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำปี 2552/1 / 2 / 3 book 2553-1 รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำปี 2553/1 / 2

 


 >สื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาไทย

+ An Introduction to Education in Thailand

+ The Development of Education, National Report of Thailand by MOE (48th ICE)

 + Towards a Learning Society in Thailand (6 ฉบับ)


 >วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ

สืบเนื่องจากที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ผลิตวารสารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์และแผนงานขององค์การยูเนสโก เผยแพร่กิจกรรมและความร่วมมือของคณะกรรมการแห่งชาติ โดยได้ผลิตมาถึง 35 ปี  แต่ด้วยภารกิจและกิจกรรมที่หลายหลายในงานด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน จึงได้ผลิตวารสาร "ความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ" ขึ้นมาแทน โดยฉบับปฐมฤกษ์ เริ่มต้นที่ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2546 มีกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ และได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการฯ โรงเรียน หน่วยงานราชการและเอกชน ประมาณ 7,000 สมาชิก ...ดูวารสาร


> วารสารยูเนสโก คูริเย

องค์การยูเนสโก ได้ผลิตยูเนสโก คูริเย เพื่อเผยแพร่กิจกรรมในด้านสาขาที่องค์การฯ รับผิดชอบอยู่ ได้แก่ การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน และได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกองค์การฯ รวมทั้งบริการออนไลน์ โดยแต่เดิมมีกำหนดออกปีละ 12 ฉบับ แต่ปัจจุบัน ยูเนสโก ได้เปลี่ยนมานำเสนอแบบออนไลน์อย่างเดียว จึงได้พิจารณาเลือกแปลและตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ โดยคัดเลือกจาก 4 ฉบับ ให้เหลือ 1 ฉบับ ซึ่งทางสำนักเลขาธิการฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของวารสารดังกล่าว จึงได้จัดแปลเป็นภาษาไทยจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ให้กับคณะกรรมการฯ โรงเรียน หน่วยงานราชการ และเอกชน ประมาณ 5,000 สมาชิก ....ดูวารสาร


>หนังสือ/เอกสารแปล/ หนังสืออื่นๆ ที่สำนักฯ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย/อังกฤษ

+ หนังสือเกี่ยวกับองค์การซีมีโอ
+ หนังสือเกี่ยวกับอาเซียน
+ หนังสือเกี่ยวกับยูเนสโก
+ คู่มือสึนามิ จัดทำโดยความร่วมมือกับยูนิเซฟ
+ งานวิจัยด้านต่างประเทศ
+
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
+ คำศัพท์ทางการศึกษา และคำย่อเกี่ยวกับหน่วยงานระหว่างประเทศ
+ ขอแนะนำสักนิด ประกอบการคิดไปต่างประเทศของนักเรียน
+ Key F
acts on Thai Education, 2005
+ About Bureau of International Cooperation, MOE, Thailand


> สารคดีวิทยุ

สารคดีวิทยุชุด...คุณธรรมนำความรู้ จำนวน 21 ตอน จัดทำโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองชาตกาลครบ 100 ปี พุทธทาส

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking