การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562

ccoverasean

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนไปกล่าวเปิดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องโบราณคดี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีแลวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (ศูนย์ซีมีโอสปาฟา) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เอส 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ ฯ 
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านโบราณดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างนักโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ฯ ประมาณ 200 – 250 คน โดยการประชุมประกอบด้วยการประชุมรวม และการประชุมย่อย โดยจะมีนักโบราณคดี และนักวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดี เช่น นักวิชาการด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรม นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากทั่วโลกมานำเสนอเอกสารในหัวข้อโบราณดคีและวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 1) โบราณคดีในประเทศไทย 2) กฎหมายและนโยบายว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม 3) รายงานความก้าวหน้าด้านโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากแต่ละประเทศ 4) มรดกยุคอาณานิคม 5) จารึกศึกษา เป็นต้น 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 มิถุนายน 2562

 

 

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking