51INNOTECH
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์อินโนเทค  ครั้งที่  51 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2551 ณ ศูนย์อินโนเทค เกซอนซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์  ได้กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดการประชุมว่ามีความชื่นชมในความสำเร็จของศูนย์อินโนเทคในการจัดประชุมฯ รวมถึงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การให้การสนับสนุนและความร่วมมือที่ดีระหว่างกันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการพัฒนาให้สามารถรองรับกับโลกสมัยใหม่ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย  ดังนั้น ภารกิจหลักของทุกรัฐบาล    ไม่ควรให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเท่านั้น แต่ควรมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย สำหรับผู้ที่เป็นนักการศึกษาควรต้องมีการวางแผนโครงการที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาเช่นกัน อย่างไรก็ตามก็ยังมีช่องว่างมากในเรื่องโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษา เนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้โลกเปิดรับกับแนวทางใหม่ๆ ในการให้การศึกษา จึงเชื่อมั่นว่าทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งเป็นสาขาที่สามารถแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเป็นสาขาความชำนาญของศูนย์อินโนเทค โดยประเทศสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดช่องว่างในเรื่องคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงเรื่องการจัดการด้านการศึกษาของไทยในรูปแบบการกระจายอำนาจทางการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ในท้ายสุดได้ยกตัวอย่าง โครงการ ICeXCELS ที่ศูนย์ฯ ดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องจากยูเนสโกอีกด้วย โดยขอให้ศูนย์ฯ ดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจที่วางไว้ให้บรรลุผลทุกประการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์อินโนเทค จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาของศูนย์ฯ ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ทั้งด้านนโยบาย โครงการ กิจกรรมและการงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา   โดยจะนำเสนอที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอและสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เข้าประชุมฯ ประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกซีมีโอในฐานะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ ประเทศไทยจะทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550 – 2552 โดยเริ่มครั้งแรก เมื่อการประชุมฯ ครั้งที่ 50 ที่ประเทศไทย เมือเดือนพฤศจิกายน 2550 สำหรับการประชุมฯ  ครั้งที่ 52 คาดว่าจะกำหนดจัดประมาณเดือนตุลาคม 2552 ที่ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม


+
สรุปสาระสำคัญการประชุมทั้งหมด
+ Opening Address by Dr. Chinnapat Bhumirat,   Permanent Secretary, Ministry of Education, Thailand at the 51 st Governing Board Meeting of SEAMEO INNOTECH September 24, 2008

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking