การประชุม Global Education Summit – Financing GPE 2021-2025

Global Education Summit 2021 Live 30 7 2564

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายสมทรง งามวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Global Education Summit – Financing GPE 2021-2025 รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเคนยา และ Global Partnership for Education (GPE)

Global Education Summit 2021 Live1 03770 horz 30 7 2564

          ในการนี้ มีบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ได้แก่ (1) Ms. Alice Albright ประธานกรรมการบริหาร GPE (2) Mr. Dominic Raab รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักร และ (3) Ms. Raychelle Omamo เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวง การต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเคนยา วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ เพื่อผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยจะมีการระดมทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ได้มีการแยกห้องประชุมออกตามประเด็นหัวข้อต่าง ๆ อาทิ (1) COVID Impact on School and Teachers (2) The Power of Education (3) Transforming Education: Ministerial Roundtable และ (4) Private Sector Engagement in Global Education เป็นต้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนเป็นผู้อภิปรายในการประชุม อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศต่าง ๆ องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ธนาคารพัฒนาเอเชีย ธนาคารพัฒนาอิสลาม ธนาคารพัฒนาระหว่างอเมริกา มูลนิธิ Jacobs มูลนิธิ Carlos F. Novella และมูลนิธิโรตารี เป็นต้น

Global Education Summit 2021 Live2 30 7 2564

Global Education Summit 2021 Live3 30 7 2564

Global Education Summit 2021 Live4 30 7 2564

สรุปและเรียบเรียง : หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
จิตรลดา จันทร์แหยม
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking