การประชุมพัฒนาโจทย์การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้

unesco 22 6 2564

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) ได้เข้าร่วมการประชุมพัฒนาโจทย์การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้ (รูปแบบออนไลน์) ซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดแนวทางการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทยและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทย

unesco4 22 6 2564

          ในโอกาสดังกล่าว ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาเมืองเพื่อเข้าสู่เครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก” เพื่อเป็นแนวทางให้กับเมืองที่สนใจและหน่วยงานที่ประสงค์จะผลักดันเมืองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก พร้อมทั้ง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ กสศ. ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการผลักดันเมืองต่างๆ ให้พัฒนาสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งได้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้แทนเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคตด้วย

unesco1 22 6 2564

unesco3 22 6 2564

 

สรุป/เรียบเรียง : พนิดา ทวีลาภ
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking