ประชุมเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป (อาเซม) ครั้งที่ 8

ASEM 8 24 3 2564

          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป (อาเซม) ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ซึ่งมีที่ปรึกษา ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมการประชุม โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เป็นฝ่ายเลขานุการ

ASEM 8 2 24 3 2564 horz

          ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้รับทราบผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซม ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเมื่อปี 2562 โดยในการประชุมครั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซมได้หารือถึงประเด็นสำคัญด้านการศึกษาและเห็นชอบให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป ปี พ.ศ. 2573 (ASEM Education Strategy 2030) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นในข้อบทตามแผนยุทธศาสตร์ และจะได้พิจารณากิจกรรมที่ประเทศไทยสามารถมีบทบาทนำเพื่อเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาและรัฐมนตรีศึกษาอาเซมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้การรับรองตามลำดับ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซม ครั้งที่ 8 ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพดำเนินการในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2564 ณ ประเทศไทยด้วย

ASEM 8 4 24 3 2564 horz

สรุป/เรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking