กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่สำรวจสถานะทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

BANMAI 12 3 2564

ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) นำทีมกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนองค์การสหประชาชาติ (UNRC) องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) และมูลนิธิโซรอปทิมิสต์ กรุงเทพฯ (Soroptimist International Bangkok) ลงพื้นที่สำรวจสถานะสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “การขจัดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ (ศาลาเฟือง) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และวันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านแก่งจอ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

BANMAI1 12 3 2564

ในการนี้ คณะสำรวจได้ร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสองจังหวัดเพื่อรับฟังสภาพปัจจุบันด้านกายภาพของสถานศึกษาทั้งสองแห่ง และกำหนดแนวทางการสนับสนุนใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาเสถียรภาพของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2) การสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน และ 3) การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

BANMAI2 12 3 2564

โครงการ “การขจัดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ” เป็นข้อริเริ่มของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ที่มุ่งหวังให้มีการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีทางการศึกษาและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ทั่วโลกประสบกับภาวะการระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศในการประเมินผลการดำเนินโครงการนำร่องดังกล่าวก่อนขยายผลการทั่วประเทศต่อไป

BANMAI3 12 3 2564

สรุป/เรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking