เปิดตัว ASEAN Gender Outlook: Achieving the SDGs for All and Leaving No Woman and Girl Behind

asean gender outlook 1 3 2564

          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยผู้หญิง สำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ เปิดตัว ASEAN Gender Outlook : Achieving the SDGs for All and Leaving No Woman and Girl Behind โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง การเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ จะเป็นก้าวที่สำคัญในการออกแบบนโยบายที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้หญิงและเด็กทุกคน และสร้างความยืดหยุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำเป็นต้องเผชิญกับความท้าทายในปัจจุบัน ทั้งนี้ การเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงต้องได้รับการสนับสนุนนอกเหนือจากเป้าหมาย SDG 5 ในเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ แม้ว่าในบางประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะมีอัตราการเป็นตัวแทนของสตรีในรัฐสภา และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก แต่หลักฐานแสดงให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมทางเพศยังคงเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม รวมถึงประเทศที่ไม่ได้รับการสำรวจจากมุมมองของเพศ เช่น SDGs 6 และ 7 เกี่ยวกับน้ำและพลังงานและ SDGs 11 ถึง 15 ในเมืองโครงสร้างพื้นฐานสภาพอากาศมหาสมุทรและที่ดิน

          นอกจากนี้ การระบาดของ COVID-19 ทำให้ประเด็นนี้จำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และถือเป็นโอกาสที่จะดำเนินการในประเด็นนี้ให้ดีขึ้น ผู้ชายในหลายประเทศเสียชีวิต และทำให้ผู้หญิงต้องรับภาระหนักขึ้น และได้รับผลกระทบจากการตกงานมากยิ่งขึ้น และไม่สามารถเข้าถึงการดูแลที่จำเป็นได้ ดังนั้นผู้หญิงจึงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการฟื้นฟูของโรคระบาด และความเป็นผู้นำของพวกเขาจะเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

asean gender outlook1 1 3 2564ข้อมูล : รุ่งกานต์ พันธุ์ภักดี
วิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 มีนาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking